Studiecirklar i

SPRÅK


Nivåskala för språkstudier

Senioruniversitetets modell för språkstudier bygger på Europarådets nivåskala för språkfärdigheter. Nivåskalan beskriver fem olika färdigheter; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer, A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att avgöra på vilken nivå man ligger finns en självbedömningstablå. I den beskriver så kallade deskriptorer färdigheterna för varje nivå genom påståenden som börjar med Jag kan…
Om du uppnått målen för en viss nivå skall du följa en kurs på nästa nivå. Vid osäkerhet om val av lämplig nivå kan respektive cirkelledare kontaktas. För cirklar som latin, som inte längre talas, kan nivåskalan inte tillämpas. Självbedömningstablån i sin helhet samt länk till språktest finns på webbplatsen, www.usu.se.

Nivå A1
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper när jag börjar i cirkeln. När jag går vidare till nästa nivå har jag uppnått följande färdigheter.
• Jag kan förstå vanliga ord och fraser när språket talas tydligt, och om de är hämtade från enkla och konkreta vardagssituationer.
• Jag kan delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor om välbekanta ämnen.
• Jag kan muntligt beskriva till exempel var jag bor och personer jag känner.
• Jag kan förstå vanliga ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer.
• Jag kan skriva korta enkla meningar, till exempel vykort.

Nivå A2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A1.
• Jag kan förstå vad som sägs i beskrivningar av vardagen – hem, mat, shopping, kommunikationer och väderlek.
• Jag kan presentera mig själv, min familj och andra människor och berätta om och beskriva händelser i vardagslivet.
• Jag kan förstå informationen till exempel i annonser, prospekt, menyer och tidtabeller.
• Jag kan läsa enkla berättelser.
• Jag kan skriva enkla meddelanden och brev.

Nivå B1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A2.
• Jag kan förstå innehållet i tydligt tal om för mig välkända ämnen.
• Jag kan återberätta något jag läst eller hört.
• Jag kan ta aktiv del i en diskussion om välbekanta ämnen.
• Jag kan läsa och tillgodogöra mig artiklar och litterära texter skrivna på ett någorlunda lätt språk.
• Jag kan skriva personliga brev och sammanhängande texter om egna intresseområden.

Nivå B2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B1.
• Jag kan förstå det mesta av innehållet i längre muntliga framställningar om välbekanta ämnen och nöjaktigt förstå det som sägs i nyheter i radio och TV.
• Jag kan relativt detaljerat återberätta en historia.
• Jag kan aktivt delta i en diskussion och kan förklara och försvara mina åsikter.
• Jag kan läsa och förstå sakprosatexter och skönlitteratur på en inte alltför avancerad nivå.
• Jag kan skriva sammanhängande texter inom mina intresseområden.

Nivå C1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå
de färdigheter som beskrivs i nivå B2. 
• Jag kan förstå olika typer av framställningar även om språket talas snabbt 
och med viss dialektal färgning och jag kan utan större ansträngning förstå TV-program och filmer.
• Jag kan tala utan att tydligt söka efter ord och uttryck i egna framställningar, samtal och diskussioner.
• Jag kan läsa och förstå långa och komplexa texter, såväl sakprosa som skönlitteratur.
• Jag kan skriva recensioner av litterära verk, artiklar och film.

Nivå C2
Jag har inga svårigheter att förstå allt talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio och TV och deltar lätt i avancerade diskussioner. Jag kan skriva komplex text i passande stil.
------------------------------------------

Nr 45. Arabiska A1

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska vid Folkuniversitetet, tfn 073-653 33 62.
Tredje terminen. Vi tränar vidare på att tala och skriva enkla meningar och att läsa och förstå korta texter, bygger upp ett grundläggande ordförråd och lär grundläggande grammatik. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Vi jämför olika kulturer och olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka cirkelns innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Jungbeck-Obeid Arabiska för nybörjare.

Tid: Varje onsdag 20/9–6/12 kl. 18.00–19.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 46. Nya danska noveller på danska

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 018-51 21 65, 073-619 18 80.
Andra terminen. Vi glömmer ofta vilka betydande kunskaper vi har när det gäller våra grannspråk, i synnerhet för de receptiva färdigheterna: läs- och hörförståelse. Ett antal nyare danska noveller, skrivna mellan 2000 och 2010, bildar underlag för diskussioner och samtal. Hur speglar texterna det danska samhället? Vilka likheter eller skillnader kan man se i en jämförelse med det som sker i Sverige? Novellerna läses på danska och cirkelledaren talar danska, medan deltagarna kan tala svenska. Cirkeln ger deltagarna möjlighet att bekanta sig med nyare dansk litteratur och vänja sig vid skriven och talad danska. Det krävs inga särskilda förkunskaper och därför är nya deltagare välkomna. Litteratur: Nanna Mogensen (red.) Kort fortalt. Danske noveller 2000-2010.

Tid: Torsdagar jämna veckor 7/9–16/11 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock Storgatan 11 den 7/9).
Avgift: 300 kr.

Nr 47. Engelska B1

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 018-22 48 43, 070-749 11 35.
Vi repeterar och förbättrar gymnasieengelskan med hjälp av läroboken Alderborn-Ågren Streams 1 och noveller av afrikanska författare. Vi samtalar om händelser i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga världen i synnerhet.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 14.45–16.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 48. Engelsk konversation B1

Birgitta Attling Nordenfelt, Cambridge Proficiency Course och Practical English Courses, Uppsala universitet, tidigare rektor för en Montessoriskola, tfn 070-658 78 50.
Cirkeln är en konversationscirkel med aktuella och vardagliga teman. Vi kommer till en del att läsa och diskutera skönlitterära noveller. Målet är att utveckla den muntliga förmågan, skapa en språklig säkerhet och vana i att föra dialoger. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sina åsikter, göra egna presentationer och aktivt delta i debatter.

Tid: Varje tisdag 5/9–28/11 (ej 26/9) kl. 9.30–11.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus 5/9).
Avgift: 600 kr.


Nr 49. Engelsk konversation B1–B2

Birgitta Attling Nordenfelt, Cambridge Proficiency Course och Practical English Courses, Uppsala universitet, tidigare rektor för en Montessoriskola, tfn 070-658 78 50.
Cirkeln är en konversationscirkel som till stor del utgår ifrån skönlitteratur och artiklar som vi läser, diskuterar och analyserar. Målet är att ytterligare utveckla den muntliga förmågan samt skapa en språklig säkerhet och vana i att föra dialoger. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sina åsikter, göra analyser och presentationer och aktivt delta i debatter.

Tid: Varje onsdag 6/9–29/11 (ej 27/9) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock Missionskyrkan, Arken 11/10 kl. 9.00–10.30).
Avgift: 600 kr.

Nr 50. English: Language and Literature B2

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 018-22 48 43, 070-749 11 35.
Vi läser noveller av amerikanska författare och andra aktuella texter. Vi diskuterar vad som händer i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga världen i synnerhet. USA:s stater står i fokus för tillfället.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 51. Franska A1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Nybörjarcirkel (första terminen). Vi börjar från grunden med uttal, ordförråd och basgrammatik. Inriktning på vardagsfraser, enkla samtal i dialogövningar. Grammatikgenomgångar med muntliga och skriftliga övningar. Bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike. Kurslitteratur: Génial 1.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 16.15–17.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 52. Franska A2

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Tredje terminen. Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, realia. Kurslitteratur: Génial 1.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 12.30–14.00. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 53. Franska A2–B1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, lyssna, läsa, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, diktamen, realia. Kurslitteratur: Genial 2.

Tid: Varje tisdag 12/9–28/11 kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 54. Franska B1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Målet är att utöka ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, diktamen, realia. Kurslitteratur: Grande Escalade 3.

Tid: Varje tisdag 12/9–28/11 kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 55. Franska B1–B2, Grupp 1

Eva Wockelberg, fil.mag., f.d. språklärare, tfn 076-161 10 95.
Vi läser romanen No et moi av Delphine de Vigan och samtalar kring innehållet. Comment dire … – Hur säger man? Fortsättning på förra terminens iakttagelser. Le Figaro och Le petit journal används som underlag för orientering och samtal om aktuella händelser i fransk press. Hörförståelse med materialet Latitude 2 och 3. Skriftlig översättning till franska efter deltagarnas önskemål och behov. Contexte 1 och 2, ett internetbaserat övningsmaterial som tränar realia, ordförråd och basgrammatik (erbjuds utan kostnad). Vi använder Bonniers franska grammatik / Den franska grammatiken. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 56.

Tid: Varje onsdag 13/9–6/12 (ej 4/10) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken jämna veckor, Missionskyrkan, Insikten udda veckor (dock 6/12 i cirkelledarens hem).
Avgift: 600 kr.

Nr 56. Franska B1-B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 55.

Tid: Varje onsdag 13/9–6/12 (ej 4/10) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Vinkeln jämna veckor samt 11/10, Missionskyrkan, Utsikten övriga udda veckor (dock 6/12 i cirkelledarens hem).
Avgift: 600 kr.

Nr 57. Franska B1–B2

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Utökat fras- och ordförråd, fördjupade grammatikövningar, muntliga och skriftliga. Fria och bundna dialoger, parövningar, hörförståelseövningar, bildbeskrivningar, referat, kultur och samhälle. Egna presentationer av valfritt ämne. Diktamen. Kurslitteratur: Un air du monde français.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 14.15–15.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 58. Franska B1–B2, Grupp 1

Britt Pudas, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-51 58 34, 070-445 18 77.
Fördjupad träning i att tala, höra och läsa samt i viss utsträckning att skriva. Fria och styrda dialoger, samtal om kända ämnen och aktuella händelser i målspråksländerna. Samtal kring lästa texter, bildbeskrivningar, sång, film. Övningar via internet i ordkunskap, grammatik och realia, Contexte 1 och 2. Skönlitteratur, tidningstext. Kurslitteratur: Roman/noveller/andra texter som bestäms av gruppen, Bonniers franska grammatik / Den franska grammatiken, omfattande stencilerat material. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 59.

Tid: Varje onsdag 6/9–22/11 kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock Missionskyrkan, Arken 11/10).
Avgift: 600 kr.

Nr 59. Franska B1–B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 58.

Tid: Varje onsdag 6/9–22/11 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock Missionskyrkan, Arken 11/10).
Avgift: 600 kr.

Nr 60. Fransk konversation B2 och uppåt

Frederic Öberg, fil.kand., f.d. stabschef vid länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, tfn 018-14 68 15, 070-380 50 09.
Cirkeln bygger på allmän konversation, uteslutande på franska, om aktuella politiska, kulturella och/eller sociala evenemang/händelser i den frankofona världen. Studie-/diskussionsmaterialet består huvudsakligen av relevanta medieuppgifter.

Tid: Varje torsdag 7/9–2/11 (ej 12/10) kl. 11.15–12.45. 16 timmar.
Lokal: Storgatan 11 den 7/9–5/10, därefter Missionskyrkan, Vinkeln.
Avgift: 450 kr.

Nr 61. Franska noveller på franska B2 och uppåt

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 018-51 21 65, 073-619 18 80.
Läsning av och diskussion kring nyare franska noveller. Hur speglar de det franska samhället? Eftersom franska kommer att vara kommunikationsspråket bör deltagarna kunna läsa, förstå och tala franska utan alltför stora svårigheter. Dock är intresse för litteratur och tolkning viktigare. Kurslitteratur meddelas vid första tillfället.

Tid: Torsdagar jämna veckor 7/9–16/11 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken (dock Sensus 7/9).
Avgift: 300 kr.

Nr 62. Franska C1

Philippe Collet, lärare i franska, tfn 018-50 64 47.
Deltagarna väljer en artikel från den franska pressen, tagen från nätet, och presenterar den för de andra deltagarna. Vi läser och diskuterar den tillsammans. Vi läser även andra artiklar, som handlar om aktualiteter från det franska samhället. Vi ser film textad på franska från TV5 Monde / France2 eller annat. Kurslitteratur: Charles Juliet Lambeaux. Folio. (Kan köpas i Studentbokhandeln.)
INSTÄLLD

Nr 63. Franska C1

Yaga Sosnowska, f.d. lärare i franska vid Folkuniversitetet, tfn 018-55 28 92.
Vi diskuterar vardagliga erfarenheter, aktuella händelser, böcker vi läst och filmer vi sett. Vi läser tillsammans en bok eller några kapitel från flera böcker. Vi ser franska filmer med fransk text.

Tid: Varje onsdag 6/9–22/11 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken.
Avgift: 600 kr.

Nr 64. Franska C1–C2

Philippe Collet, lärare i franska, tfn 018-50 64 47.
Deltagarna väljer ett tema som de presenterar och diskuterar med de andra deltagarna. Vi talar om kultur i Sverige och Frankrike. Vi läser nätpublicerade franska artiklar om olika aktualiteter, t.ex. samhälle, ekonomi och politik. Vi ser videoinspelningar från exempelvis TV5 Monde / France2. Kurslitteratur: Hédi Kaddour Les Prépondérants. Gallimard. (Kan köpas i Studentbokhandeln.)

Tid: Varje tisdag 5/9–19/12 (ej 31/10) kl. 9.00–10.30. 30 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 750 kr.

Nr 65. Grekiska 3:e terminen

Ingrid Nordberg, fil.lic., f.d. universitetslärare, tfn 070-296 75 33.
Vi börjar med att repetera det vi hittills lärt oss om den klassiska grekiskans vokabulär och grammatik. Men vi studerar inte bara själva språket utan också de olika kulturperioderna, den minoiska, mykenska, klassiska, hellenistiska … och i samband med detta lär vi känna dåtida kändisar som Minotaurus, den sköna Helena, Odysseus, Sokrates, Pytia, Alexander den store m.fl. och vi deltar vid Maraton, vid Termopyle och vandrar tillsammans med Xenofons hellener genom Mindre Asien. Följ med! Kurslitteratur: Staffan Edmar Från alfa till Antigone. Det klassiska Greklands språk och kultur.

Tid: Varje måndag 11/9–27/11 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 66. Italienska A1

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, tfn 018-55 00 98, 070-492 21 26.
Nybörjarcirkel (första terminen).
Målet är att deltagarna skall lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi går igenom uttal och basgrammatik, lär oss vardagsfraser, läser enkla texter och skriver några rader på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Kurslitteratur: Prego 1.

Tid: Varje fredag 8/9–1/12 (ej 27/10) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock Sensus, Västra Ågatan 16 den 8/9).
Avgift: 600 kr.

Nr 67. Italienska A1, Grupp 1

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Hur kan man beställa på kafé eller shoppa i Italien? Hur pratar man om tid och datum på italienska? Skillnaderna mellan Italien och Sverige handlar inte bara om språk. Därför refererar vi till den italienska kulturen och det italienska samhället när vi arbetar med grammatik, ordförråd och uttal. Vi kommer att öva på att tala i olika situationer samt använda autentiska video- och ljudinspelningar. Vi fortsätter att arbeta med Prego 1. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 68.

Tid: Varje måndag 4/9–27/11 (ej 30/10) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 68. Italienska A1, Grupp 2

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com
Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 67.

Tid: Varje måndag 4/9–27/11 (ej 30/10) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 69. Italienska A2, Grupp 1

Katarina Sjöström, fil.kand., översättare, tfn 018-432 31 41, 070-357 61 87.
Femte terminen. Målet är att deltagarna skall lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, utöka sitt ordförråd och grundlägga ett gott uttal, klara vardagsfraser och enkla samtal, muntligt och skriftligt. Vi avslutar Prego 2 och griper oss sedan an Prego 3. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 70.

Tid: Varje måndag 4/9–20/11 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 70. Italienska A2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 69, men här avslutar vi Adesso sì 2 och övergår sedan till Prego 3.

Tid: Varje måndag 4/9–20/11 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 71. Italienska A2

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Vi läser kortromanen Il trillo del diavolo av Carlo Lucarelli och ställer frågor till varandra på texten. Vi repeterar de grammatiska grunderna. Målet är att deltagarna skall få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Deltagarna får öva sig i att uttrycka sig på italienska genom att göra enklare presentationer. Vi talar om Italien ur olika perspektiv, lyssnar på italienska sånger och ser en film textad på italienska.

Tid: Varje tisdag 10/10–12/12 kl. 10.45–12.15. 20 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 72. Italienska B1

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39. info@katarinahellgren.se.
Vi läser romanen Il silenzio dell’onda av Gianrico Carofiglio och ställer frågor till varandra på texten. Vi repeterar också de grammatiska grunderna. Målet är att deltagarna skall få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Deltagarna får öva sig i att uttrycka sig på italienska genom att göra enklare presentationer. Vi talar om Italien ur lika perspektiv, lyssnar på italienska sånger och ser en italiensk film textad på italienska.

Tid: Varje tisdag 10/10–12/12 kl. 13.30–15.00. 20 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 73. Italienska B2, Grupp 1

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Vi inriktar oss på vardagsfraser och konversation. Målet är att utöka ordförrådet, hörförståelsen och att öva upp ett gott uttal. Vi läser Il silenzio dell’onda av Gianrico Carofiglio och ställer frågor till varandra på texten. Deltagarna får öva sig i att uttrycka sig genom att göra presentationer på ett valfritt ämne. Vi talar om Italien ur olika perspektiv och lyssnar på italienska sånger och ser en film textad på italienska. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 74.

Tid: Varje torsdag 12/10–14/12 kl. 13.15–14.45. 20 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Utsikten 7/12, 14/12).
Avgift: 600 kr.

Nr 74. Italienska B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 73, men här läser vi Ad occhi chiusi av Gianrico Carofiglio.

Tid: Varje torsdag 12/10–14/12 kl. 11.15–12.45. 20 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Utsikten 7/12, 14/12).
Avgift: 600 kr.

Nr 75. Italienska B2

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vad vill det säga att lära sig ett språk? Att studera grammatik och ordförråd, förvisso, men är det allt? Att studera ett språk som vi inte kan betyder framför allt att försöka se världen med andra ögon. För ett språk som är annorlunda än vårt speglar ett annat samhälle och en annan kultur. Vi skall läsa La figlia oscura av Elena Ferrante – författaren till L’amica geniale. Under läsningen refererar vi därför till kultur och samhälle samtidigt som vi ökar ordförrådet, förbättrar uttal och övar muntlig produktion och interaktion. Autentiska ljud- och videomaterial kommer att vara ett fast inslag i vårt arbete.

Tid: Varje onsdag 6/9–22/11 (ej 1/11) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken jämna veckor, Missionskyrkan, Insikten udda veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 76. Italienska C1

Katarina Hellgren-Dahl, fil.kand., språklärare och sångerska, tfn 070-817 45 39, info@katarinahellgren.se.
Konversation och diskussion på italienska. Vi fortsätter att läsa romanen La storia del nuovo cognome av Elena Ferrante fr.o.m. sidan 257. Vi diskuterar och kommenterar det vi läser. Deltagarna gör muntliga presentationer av olika ämnen och vi diskuterar Italien ur olika perspektiv. Cirkelns mål är att utöka ordförrådet och förbättra förmågan att uttrycka sig. Vi lyssnar också på italienska sånger och ser en italiensk film textad på italienska.

Tid: Varje torsdag 12/10–14/12 kl. 15.00–16.30. 20 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Utsikten 7/12, 14/12).
Avgift: 600 kr.


Nr 77. Kinesiska A1

Runfen Wang, lärare i kinesiska vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet, tfn 076-348 74 54.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Vi lär oss grundläggande uttal, kortare fraser och enkel daglig konversation. Vi introducerar även det kinesiska skriftspråkets struktur och lär oss ett antal vanliga, enklare tecken. Cirkeln inkluderar kinesisk kultur ur olika perspektiv, t.ex. livsstil, högtider och minoritetsfolk. Vi lyssnar bl.a. till uppläsning av dikter och musik. Cirkeln är avsedd för den som är intresserad av kinesisk kultur och språk och för den som vill besöka Kina.
INSTÄLLD

Nr 78. Latin 1:a terminen

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-55 78 19, 070-562 47 57.
Studium av tillrättalagda texter för förståelse av latinets språkliga egenheter. Grundläggande formlära och enkel syntax. Latinets uttal och betoning. Latinska sentenser och citat. Ords betydelser och etymologi. Latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Kort orientering om Roms historia. Innehållsliga kommentarer om det romerska samhället ur olika aspekter i anslutning till textmaterialet. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua Latina!, första avdelningen.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 79. Latin 3:e terminen

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-55 78 19, 070-562 47 57.
Studium av tillrättalagda texter för förståelse av latinets språkliga egenheter samt av enkla originaltexter från senantik och tidig medeltid inom ett par teman: skolan och kristendomen. Fortsatt genomgång av grundläggande formlära och enkel syntax. Latinska sentenser och citat. Ords betydelser och etymologi. Latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Innehållsliga kommentarer om det romerska samhället ur olika aspekter i anslutning till textmaterialet. Den indoeuropeiska språkfamiljen, arvord och lånord. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua Latina!, tredje avdelningen samt kopierat material.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 80. Latin 6:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Studium av några tillrättalagda men mest autentiska texter. Formlära och enkel syntax. Kompletterande övningar enligt utdelat material. Latinska sentenser och citat. Ordkunskap. Ords betydelser och etymologi. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Kejsartidens slut och folkvandringarna. Samhälle, arkitektur, konst, mytologi i anslutning till textmaterial. Romersk måltid. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua latina! fr.o.m. sid. 151.

Tid: Varje onsdag 13/9–29/11 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten udda veckor, Missionskyrkan Utsikten jämna veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 81. Latin 11:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Repetition av redan behandlad formlära. Litteraturhistoria. Studium av tillrättalagda texter och autentiska texter, prosa och poesi från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Utökad formlära och syntax. Kompletterande övningar enligt utdelat material. Latinska sentenser och citat. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Ordkunskap. Ordbildning. Etymologier. Fortsättning på temat mytologi. Det romerska samhället, arkitektur, konst, främst i anslutning till lästa texter. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura latina! fr.o.m. sid. 47. Nils Sjöstrand Ny latinsk grammatik rekommenderas, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 82. Latin 19:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter – prosa, poesi, vetenskap, konst, historia, samhälle – från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Grammatik med tonvikt på syntax. Repetition enligt gruppens önskemål. Översättning till latin. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Fördjupning i Roms historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur, mest i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer, främst i anslutning till valda texter. Kurslitteratur: Utdelat textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Nils Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 83. Latin 21:a terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter – prosa, poesi, vetenskap, konst, historia, samhälle – från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Grammatik med tonvikt på syntax. Repetition enligt gruppens önskemål. Översättning till latin. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Ordbildning. Fördjupning i Roms historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur, mest i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer, främst i anslutning till valda texter. Romersk måltid. Kurslitteratur: Utdelat textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Nils Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Film om Romarriket – se under Övriga arrangemang.

Nr 84. Nordsamiska
Lars-Gunnar Larsson, professor em. i finsk-ugriska språk, tfn 018-46 23 64, 073-327 77 99.
Nybörjarcirkel (första terminen). Nordsamiska är det samiska språk som minst 70 % av de samisktalande talar. På nordsamiskt område ligger Guovdageaidnu, den enda ort i världen där samiska språket används i alla sammanhang och överallt: i affären, i skolan, på restauranger, i familjen, på banken. Som alla andra samiska språk ger nordsamiska en ny syn på mångt och mycket. I stället för ordspråk som Borta bra, men hemma bäst har samiska Buoret lea johtit go orrut ’Det är bättre att flytta än att sitta still’. Det finns ord både för en snöfläck i fjällen på sommaren (jassa) och för en barmarksfläck på våren (bievla) – båda betecknar viktiga företeelser. Språkets grammatik är mycket regelbunden: inga oregelbundna verb, inga olika genus på substantiven. Om filmen Sameblod gav många en uppfattning om den samiska synen på delar av vår historia, så ger språkstudier – som alltid – en förståelse för det samiska.

Tid: Varje tisdag 19/9–5/12 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 85. Ryska A1

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, f.d. skolledare, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Vi fortsätter arbetet från vårterminen med centrala ord och fraser, uttal, grundläggande grammatik och en del realia. Lärobokens dialoger och texter utgör grunden för våra samtalsövningar och skriftliga övningar. Vi bestämmer tillsammans studietakt och arbetssätt. Kurslitteratur: Marja Jegorenkov m.fl. Mozjno, textbok och övningsbok.

Tid: Varje måndag 11/9–27/11 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Insikten 11/9, 2/10, 9/10, 6/11).
Avgift: 600 kr.

Nr 86. Ryska A2

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, f.d. skolledare, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Vi avslutar läroboken Mozjno. Vi fortsätter med några texter ur Fälts bok och eventuellt väljer gruppen tillsammans en ny kursbok. Vid behov repeterar vi grundläggande grammatiska företeelser för att sedan lära oss nytt. Fördjupade övningar i konversation och skrivande. Deltagarna är välkomna att påverka studietakt och arbetssätt. Kurslitteratur: Erik Fält Ryska texter, Erik Fält Kort rysk grammatik, Marja Jegorenkov m.fl. Mozjno, textbok och övningsbok.

Tid: Varje måndag 11/9–27/11 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Insikten 11/9, 2/10, 9/10, 6/11).
Avgift: 600 kr.

Samiska – se Nordsamiska.

Nr 87. Spanska A1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, SMS till tfn 076-555 61 37.
Nybörjarcirkel (första terminen). Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1 (obs! 4. uppl. ISBN 978-91-27-43714-2).

Tid: Varje fredag 22/9–8/12 kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.


Nr 88. Spanska A1, Grupp 1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, SMS till tfn 076-555 61 37.
Andra terminen. Vi fortsätter att lära oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1 (obs! 4. uppl. ISBN 978-91-27-43714-2). Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 89.

Tid: Varje fredag 22/9–8/12 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 89. Spanska A1, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 88.

Tid: Varje måndag 18/9–4/12 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 90. Spanska A1, Grupp 1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, SMS till tfn 076-555 61 37.
Fjärde terminen. Vi fortsätter att lära oss nödvändigt ordförråd och arbetar vidare med grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Caminando 1 (obs! ISBN 978-91-27-69434-7) unidad 4c–5c. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 91.

Tid: Varje torsdag 21/9–7/12 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 91. Spanska A1, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 90.

Tid: Varje tisdag 19/9–5/12 kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 92. Spanska A1–A2

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Fjärde terminen. Vi fortsätter vår inlärning av ord och fraser. Enkla samtal om vardagssituationer. Grammatikgenomgångar, skriftliga och muntliga övningar. Realia om den spansktalande världen. Kursbok: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz Caminando 2 (obs! ISBN 978-91-27-40693-3).

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 93. Spanska A2

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Femte terminen. Fördjupad träning i att tala, läsa, höra och skriva spanska. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Målet är att utöka ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar och hörövningar. Läromedel bestäms vid terminsstarten.

Tid: Varje tisdag 12/9–28/11 kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 94. Spanska A2

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Sjunde terminen. Fördjupad träning i att tala, läsa, höra och skriva spanska. Samtal och diskussion om texterna, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar och realia. Läromedel bestäms vid terminsstarten.

Tid: Varje tisdag 12/9–28/11 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken.
Avgift: 600 kr.

Nr 95. Spanska B1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, SMS till tfn 076-555 61 37.
Kommunikativ praktik genom svårare texter och samtal i olika tempus. Cirkeln är på spanska. Kurslitteratur: Béjar Alonso, Caminando 5 (sista delen) samt arbetsmaterial som bestäms i samråd med deltagarna.

Tid: Varje tisdag 19/9–5/12 kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 96. Spanska B2

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, SMS till tfn 076-555 61 37.
Träning av alla färdigheter på avancerad nivå samt genomgång vid behov av särskilt svåra grammatiska områden. Cirkeln är endast på spanska. Arbetsmaterialet bestäms i samråd med deltagarna.

Tid: Varje torsdag 21/9–7/12 kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 97. Tyska A1

Birgitta Lindén-Flink, fil.mag., f.d. lärare i tyska, tfn 070-993 82 79.
Nybörjarcirkel (första terminen). Målet är att lära sig grunderna för enkel konversation. Vi lär in ett användbart ordförråd och vardagsfraser, tränar uttal och grammatik genom att lyssna, tala, läsa och skriva. Vi skaffar oss också en inblick i tysktalande länders realia. Kursbok är Elfving Vogel, Mertens, Rydén Lust auf Deutsch 1.

INSTÄLLD

Nr 98. Tyska A1–A2

Birgitta Lindén-Flink, fil.mag., f.d. lärare i tyska, tfn 070-993 82 79.
Tredje terminen. Vi fortsätter att lära in nya ord och fraser, som vi sedan använder i tal och skrift. Vi går vidare med grammatiken och tränar skriftligt och muntligt. Vi fortsätter med realia om tysktalande länder. Kursbok Elfving Vogel, Mertens, Rydén Lust auf Deutsch 1 och därefter kursmaterial enligt deltagarnas önskemål.

Tid: Varje torsdag 14/9–30/11 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 99. Deutsche Literatur in Filmen

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, lärare, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till dem som intresserar sig för tysk film, både äldre och nyare och av både kända och mindre kända regissörer. Filmerna har tyskt tal men också svensk eller engelsk text varför även andra intresserade än de tyskstuderande kan delta i cirkeln. I anslutning till varje filmvisning inbjuds deltagarna att på valfritt språk diskutera vad de sett.

Tid: Varje tisdag 3/10–28/11 kl. 15.15–17.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 100. Deutsch im Alltag B2

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, lärare, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till dem som vill uppdatera sina kunskaper i tyska för att kunna läsa och förstå tysk tidningstext och tysk skönlitteratur, tala tyska för personliga behov och i viss mån uttrycka sig i skrift. Den grammatik som behandlas syftar därför främst till att stödja deltagarnas förmåga att kommunicera. Cirkeln tar avstamp i likheter och skillnader mellan tyska och svenska för att språkutvecklingen därigenom skall underlättas.

Tid: Varje tisdag 3/10–19/12 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16 (dock 19/12 i cirkelledarens hem).
Avgift: 600 kr.

Nr 101. Deutsch im Alltag B2

Karin Lohe, f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 018-21 49 81.
Vi läser och diskuterar i anslutning till texter från olika tider och ämnesområden. Tonvikt på ordförråd och muntlig kommunikation. Grammatik vid behov. Vi läser eventuellt någon roman enligt deltagarnas val och önskemål.

Tid: Varje onsdag 27/9–13/12 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.


Nr 102. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2, Grupp 1

Karin Lohe, f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 018-21 49 81.
Tidningsartiklar och litterära texter bildar underlag för referat och diskussioner. Vi tar även upp aktuella händelser och vardagsupplevelser. Läsning av 1–2 romaner som väljs i samråd med deltagarna. Cirkeln har pågått sedan 2006. Nya deltagare rekommenderas i första hand Nr 103.

Tid: Varje tisdag 26/9–12/12 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.


Nr 103. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2, Grupp 2

Cirkel med samma inriktning och cirkelledare som Nr 102. Innehåll och textval kan dock skilja sig. Deltagarna har möjlighet att påverka detta. Det talade språket står i centrum.

Tid: Varje onsdag 27/9–13/12 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.


Jazzälskare

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 6 september 2017 16:58