Studiecirklar i

SPRÅK


Nivåskala för språkstudier

Vid Uppsala Senioruniversitet läggs tonvikten på muntlig kommunikation och läsförståelse.

Nivåskala för språkstudier
Senioruniversitetets modell för språkstudier bygger på Europarådets nivåskala för språkfärdigheter. Nivåskalan beskriver fem olika färdigheter; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer, A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att avgöra på vilken nivå man ligger finns en självbedömningstablå. I den beskriver så kallade deskriptorer färdigheterna för varje nivå genom påståenden som börjar med Jag kan…
Om du uppnått målen för en viss nivå skall du följa en kurs på nästa nivå. Vid osäkerhet om val av lämplig nivå kan respektive cirkelledare kontaktas. För cirklar som latin, som inte längre talas, kan nivåskalan inte tillämpas. Självbedömningstablån i sin helhet finns på webbplatsen, www.usu.se.
 
Nivå A1
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper när jag börjar i cirkeln. När jag går vidare till nästa nivå har jag uppnått följande färdigheter.
• Jag kan förstå vanliga ord och fraser när språket talas tydligt, och om de är hämtade från enkla och konkreta vardagssituationer.
• Jag kan delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor om välbekanta ämnen.
• Jag kan muntligt beskriva till exempel var jag bor och personer jag känner.
• Jag kan förstå vanliga ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer.
• Jag kan skriva korta enkla meningar, till exempel vykort.

Nivå A2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A1.
• Jag kan förstå vad som sägs i beskrivningar av vardagen – hem, mat, shopping, kommunikationer och väderlek.
• Jag kan presentera mig själv, min familj och andra människor och berätta om och beskriva händelser i vardagslivet.
• Jag kan förstå informationen till exempel i annonser, prospekt, menyer och tidtabeller.
• Jag kan läsa enkla berättelser.
• Jag kan skriva enkla meddelanden och brev.

Nivå B1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A2.
• Jag kan förstå innehållet i tydligt tal om för mig välkända ämnen.
• Jag kan återberätta något jag läst eller hört.
• Jag kan ta aktiv del i en diskussion om välbekanta ämnen.
• Jag kan läsa och tillgodogöra mig artiklar och litterära texter skrivna på ett någorlunda lätt språk.
• Jag kan skriva personliga brev och sammanhängande texter om egna intresseområden.

Nivå B2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B1.
• Jag kan förstå det mesta av innehållet i längre muntliga framställningar om välbekanta ämnen och nöjaktigt förstå det som sägs i nyheter i radio och TV.
• Jag kan relativt detaljerat återberätta en historia.
• Jag kan aktivt delta i en diskussion och kan förklara och försvara mina åsikter.
• Jag kan läsa och förstå sakprosatexter och skönlitteratur på en inte alltför avancerad nivå.
• Jag kan skriva sammanhängande texter inom mina intresseområden.

Nivå C1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå
de färdigheter som beskrivs i nivå B2.
• Jag kan förstå olika typer av framställningar även om språket talas snabbt
och med viss dialektal färgning och jag kan utan större ansträngning förstå TV-program och filmer.
• Jag kan tala utan att tydligt söka efter ord och uttryck i egna framställningar, samtal och diskussioner.
• Jag kan läsa och förstå långa och komplexa texter, såväl sakprosa som skönlitteratur.
• Jag kan skriva recensioner av litterära verk, artiklar och film.

Nivå C2
Jag har inga svårigheter att förstå allt talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio och TV och deltar lätt i avancerade diskussioner. Jag kan skriva komplex text i passande stil.
-------------------------------------------

Nr 48. Arabiska A1

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska vid Folkuniversitetet, tfn 073-653 33 62.
Nybörjarcirkel (första terminen). Det här är en cirkel för dig som inte har läst arabiska tidigare, där du bland annat kommer att lära dig hur alfabetet är uppbyggt, grundläggande grammatik, vanliga ord och enkla fraser, att berätta om dig själv och att tala och skriva på arabiska om enkla ämnen. Vi tar upp kultur och samhällsliv i länder där språket talas, och vi diskuterar kulturfrågor och jämförelse mellan olika kulturer. Vi berör också olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid Arabiska för nybörjare. 

Tid: Varje torsdag 25/1–19/4 (ej 29/3) kl. 18.00–19.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 49. Arabiska A1

Elmoez Eltayeb, lärare i arabiska vid Folkuniversitetet, tfn 073-653 33 62.
Fjärde terminen. Vi tränar vidare på att tala och skriva enkla meningar och att läsa och förstå korta texter, bygger upp ett grundläggande ordförråd och lär grundläggande grammatik. Vi utgår från praktiska situationer och arbetar med par- och gruppövningar, hörförståelse och konversation. Vi jämför olika kulturer och olika arabiska dialekter. Du har goda möjligheter att påverka cirkelns innehåll och upplägg. Kurslitteratur: Birgitta Jungbeck, Mounir Obeid Arabiska för nybörjare.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 18.00–19.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 50. Nya danska noveller på danska

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 018-51 21 65, 073-619 18 80.
Vi glömmer ofta de kunskaper vi har i våra grannspråk, i synnerhet när det gäller läs- och hörförståelse. Ett antal nyare danska noveller bildar underlag för diskussioner och samtal. Novellerna läses på danska och cirkelledaren talar danska, medan deltagarna kan tala svenska. Kursen ger deltagarna möjlighet att bekanta sig med nyare dansk litteratur och vänja sig vid skriven och talad danska. Det krävs inga särskilda förkunskaper, därför är nya deltagare också välkomna. Litteratur: Kort fortalt, Danske noveller 2000-2010, redaktör Nanna Mogensen, och Ida Jessen Postkort til Annie, Gyldendal.

Tid: Torsdagar jämna veckor 25/1–5/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 300 kr.

Nr 51. Engelska B1

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i
engelska, tfn 018-22 48 43, 070-749 11 35.
Vi repeterar och förbättrar gymnasieengelskan med hjälp av läroboken Alderborn-Ågren Streams 1 och noveller av afrikanska författare. Vi samtalar om händelser i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga världen i synnerhet.

Tid: Varje onsdag 24/1–18/4 (ej 21/3) kl. 14.45–16.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr. 

Nr 52. Engelsk konversation B1

Birgitta Attling Nordenfelt, tidigare rektor vid Montessoriskola, Cambridge Proficiency Course och Practical English Courses, Uppsala universitet, tfn 070-658 78 50.
Cirkeln är en konversationscirkel med aktuella och vardagliga teman. Vi kommer till en del att läsa och diskutera skönlitterära noveller. Målet är att utveckla den muntliga förmågan, skapa en språklig säkerhet och vana i att föra dialoger. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sina åsikter, göra egna presentationer och aktivt delta i debatter.

Tid: Varje tisdag 6/2–24/4 kl. 9.30–11.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten (dock egen lokal 6/3).
Avgift: 600 kr.

Nr 53. Engelsk konversation B1–B2

Birgitta Attling Nordenfelt, tidigare rektor vid Montessoriskola, Cambridge Proficiency Course och Practical English Courses, Uppsala universitet, tfn 070-658 78 50.
Cirkeln är en konversationscirkel som till stor del utgår ifrån skönlitteratur och artiklar som vi läser, diskuterar och analyserar. Målet är att ytterligare utveckla den muntliga förmågan samt skapa en språklig säkerhet och vana i att föra dialoger. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sina åsikter, göra analyser och presentationer och aktivt delta i debatter.

Tid: Varje onsdag 7/2–25/4 kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 54. English: Language and Literature B2

Lena Ågren, fil.mag., läromedelsförfattare i engelska, tfn 018-22 48 43, 070-749 11 35.
Vi läser noveller av amerikanska författare och andra aktuella texter. Vi diskuterar vad som händer i världen i allmänhet och i den engelskspråkiga världen i synnerhet. USA:s delstater står i fokus för tillfället.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr. 

Nr 55. Franska A1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Vi lär oss uttal, ordförråd och basgrammatik. Inriktning på vardagsfraser och enkla samtal i dialogövningar. Grammatikgenomgångar med muntliga och skriftliga övningar. Bildbeskrivningar, hörövningar, realia om Frankrike. Kurslitteratur: Génial 1.

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 16.45–18.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus, Sal Pelle, Västra Ågatan 16 den 6/3, 10/4).
Avgift: 600 kr.

Nr 56. Franska A2

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att läsa, höra, tala, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Målet är att utöka ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, realia och diktamen. Kurslitteratur: Génial 1.

Tid: Varje onsdag 24/1–18/4 (ej 7/2) kl. 12.30–14.00. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 Sal 11 24/1, Storgatan 11, Stora salen 31/1, 28/2, 7/3, 4/4 och 18/4, Sensus Fritz 14/2, 21/2, 14/3, 21/3, 28/3, Sensus Pelle 11/4.
Avgift: 600 kr.

Nr 57. Franska A2–B1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, läsa, höra, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, diktamen, realia. Kurslitteratur: Génial 2.

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus, Sal Pelle, Västra Ågatan 16 den 6/3, 10/4).
Avgift: 600 kr.

Nr 58. Franska B1

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, höra, läsa, skriva. Fördjupat samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Målet är att utöka ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar, hörövningar, diktamen, realia. Kurslitteratur: Grande Escalade 3. 

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus, Sal Pelle, Västra Ågatan 16 den 6/3, 10/4).
Avgift: 600 kr.

Nr 59. Franska B1–B2

Margareta Viklund, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-46 07 53, 073-568 54 85.
Fördjupad träning i att tala, läsa, höra, skriva. Utökat ord- och frasförråd, fördjupade grammatikövningar, muntliga och skriftliga. Fria och bundna dialoger, parövningar, hörförståelseövningar, bildbeskrivningar, referat, kultur och samhälle. Kurslitteratur: de fyra sista kapitlen i Un air du monde français (boken är svår att få tag på.)

Tid: Varje onsdag 24/1–18/4 (ej 7/2) kl. 14.15–15.45. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 Sal 11 24/1, Storgatan 11, Stora salen 31/1, 28/2, 7/3, 4/4 och 18/4, Sensus Fritz 14/2, 21/2, 14/3, 21/3, 28/3, Sensus Pelle 11/4.
Avgift: 600 kr.

Nr 60. Franska B1–B2, Grupp 1

Eva Wockelberg, fil.mag., f.d. språklärare, tfn 076-161 10 95.
Vi fortsätter läsningen av No et moi av Delphine de Vigan och samtalar om innehållet. Comment dire? – Hur säger man? Fortsättning av förra terminens iakttagelser. Orientering och samtal om aktuella händelser i fransk press. Hörförståelse med programmet Latitude 2-3. Skriftlig översättning till franska. Digitalt övningsmaterial för repetition av realia, ordförråd och basgrammatik. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 61.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken jämna veckor, Missionskyrkan, Insikten udda veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 61. Franska B1-B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 60.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Vinkeln jämna veckor, Missionskyrkan, Utsikten udda veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 62. Franska B1–B2, Grupp 1

Britt Pudas, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-51 58 34, 070-445 18 77.
Fördjupad träning i att tala, höra och läsa samt i viss utsträckning att skriva. Fria och styrda dialoger, samtal om kända ämnen och aktuella händelser i målspråksländerna. Samtal kring lästa texter, bildbeskrivningar, sång, film. Övningar via internet i ordkunskap, grammatik och realia, Contexte 1 och 2. Skönlitteratur, tidningstext. Kurslitteratur: roman/noveller/andra texter som bestäms av gruppen, Bonniers franska grammatik / Den franska grammatiken, omfattande stencilerat material.
Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 63.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 63. Franska B1–B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 62.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 64. Franska B2–C1

Philippe Collet, lärare i franska, tfn 018-50 64 47.
Deltagarna väljer en artikel från den franska pressen, tagen från nätet, och presenterar den för de andra deltagarna. Vi läser och diskuterar den tillsammans. Vi läser även andra artiklar, som handlar om aktualiteter från det franska samhället. Vi ser film textad på franska från TV5 Monde / France2 eller annat. Kurslitteratur: Jean-Christophe Rufin Le collier rouge, Gallimard, Folio 2014 (kan köpas i Studentbokhandeln).
INSTÄLLD

Nr 65. Fransk konversation B2 och uppåt

Frederic Öberg, fil.kand., f.d. stabschef vid länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala, tfn 018-14 68 15, 070-380 50 09.
Cirkeln bygger på allmän konversation, uteslutande på franska, om aktuella politiska, kulturella och/eller sociala evenemang och händelser i den frankofona världen. Studie- och diskussionsmaterialet består huvudsakligen av relevanta medieuppgifter.

Tid: Varje torsdag 1/2–22/3 kl. 14.15–15.45. 16 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 450 kr.

Nr 66. Franska noveller på franska B2 och uppåt

Carin Söderberg, fil.mag., f.d. universitetsadjunkt, tfn 018-51 21 65, 073-619 18 80.
Läsning av och diskussion kring nyare franska noveller. Hur speglar de det franska samhället? Franska är kursspråket, därför bör deltagarna kunna läsa, förstå och tala franska utan alltför stora svårigheter. Vid varje tillfälle ägnas 15-20 minuter åt ”Nouvelles en France – De quoi parle-t-on actuellement?” Nya deltagare är välkomna. Litteratur: J.M.G Le Clézio Peuple du ciel, folio.

Tid: Torsdagar jämna veckor 25/1–5/4 kl. 9.15–10.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken.
Avgift: 300 kr.

Nr 67. Franska C1

Yaga Sosnowska, f.d. lärare i franska vid Folkuniversitetet, tfn 070-822 93 89.
Vi diskuterar vardagliga erfarenheter, aktuella händelser, böcker vi läst och filmer vi sett. Vi läser tillsammans en bok eller några kapitel från flera böcker. Vi ser franska filmer med fransk text.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken.
Avgift: 600 kr.

Nr 68. Franska C1–C2

Philippe Collet, lärare i franska, tfn 018-50 64 47.
Deltagarna väljer ett tema som de presenterar och diskuterar med de andra deltagarna. Vi talar om kultur i Sverige och Frankrike. Vi läser nätpublicerade franska artiklar om olika aktualiteter, t.ex. samhälle, ekonomi och politik. Vi ser videoinspelningar från exempelvis TV5 Monde / France2. Kurslitteratur: J.M.G. Le Clézio Alma, Collection Blanche, Gallimard 2017 (kan köpas i Studentbokhandeln).

Tid: Varje tisdag 23/1–22/5 (ej 20/2, 27/3, 1/5) kl. 9.00–10.30. 30 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 750 kr.

Nr 69. Grekiska 4:e terminen

Ingrid Nordberg, fil.lic., f.d. universitetslärare, tfn 070-296 75 33.
Vi börjar vår 4:e termin med att repetera det viktigaste vi lärt oss om den klassiska grekiskans vokabulär och grammatik och grekiska realia i vår lärobok Staffan Edmar Från alfa till Antigone. Det klassiska Greklands språk och kultur. Sedan fortsätter vi att studera olika texter som väljs i samråd med kursdeltagarna, t.ex. avsnitt ur Nya testamentet, Odysséen, fabler, ja, till och med mångtydiga orakelsvar och dikter.

Tid: Varje måndag 29/1–23/4 (ej 2/4) kl. 14.00–15.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 70. Italienska A1

Lisa Hagelin, fil.dr i latin, forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, tfn 018-55 00 98, 070-492 21 26.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Målet är att deltagarna skall lära sig grunderna i det italienska språket och grammatiken, få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Vi går igenom uttal och basgrammatik, lär oss vardagsfraser, läser enkla texter och skriver några rader på italienska. Vi gör även nedslag i den italienska historien och kulturen. Kurslitteratur: Prego 1. 

Tid: Varje fredag 26/1–4/5 (ej 23/2, 30/3, 6/4) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 71. Italienska A1–A2, Grupp 1

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Tredje terminen. Hur kan man shoppa i Italien? Hur pratar man om händelser i det förflutna? Skillnaderna mellan Italien och Sverige handlar inte bara om språk. Därför skall vi jobba med grammatik, ordförråd och uttal – med fokus på vardagsspråket – samtidigt som vi refererar till den italienska kulturen och det italienska samhället. Vi kommer att öva på att prata i olika situationer samt använda autentiska video- och ljudinspelningar. Vi fortsätter att arbeta med Prego 1. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 72.

Tid: Varje måndag 22/1–23/4 (ej 19/2, 2/4) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten udda veckor samt 19/3, Missionskyrkan, Insikten övriga jämna veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 72. Italienska A1–A2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 71.

Tid: Varje måndag 22/1–23/4 (ej 19/2, 2/4) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten udda veckor samt 19/3, Missionskyrkan, Insikten övriga jämna veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 73. Italienska A2

Gabriel Scandurra, högstadielärare i italienska, engelska och träslöjd, tfn 072-712 02 32.
Vi bekantar oss med det italienska språket i form av grammatiska övningar i kombination med muntliga övningar. Vi kommer även att läsa en novell på italienska och diskutera kring den. Deltagarna kommer att träna sig i att uttrycka sig på italienska i olika vardagliga situationer. Cirkelns mål är att utveckla den muntliga förmågan, skapa en språklig säkerhet och vana i att föra dialoger.

Tid: Varje måndag 22/1–16/4 (ej 2/4) kl. 15.00–16.30. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Maja, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 74. Italienska A2

Antonietta Cannizzaro, fil.mag., musiker, musikvetare och språklärare, tfn 073-815 86 16, antonietta.cannizzaro@gmail.com.
Vi läser kortromanen Il trillo del diavolo av Carlo Lucarelli och ställer frågor till varandra på texten. Vi repeterar de grammatiska grunderna. Målet är att deltagarna skall få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Deltagarna får öva sig i att uttrycka sig på italienska genom att göra enklare presentationer. Vi talar om Italien ur olika perspektiv, lyssnar på italienska sånger och ser en film textad på italienska.

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 75. Italienska B1

Antonietta Cannizzaro, fil.mag., musiker, musikvetare och språklärare, tfn 073-815 86 16, antonietta.cannizzaro@gmail.com.
Vi läser olika texter av bl.a. Gianni Rodari, Italo Calvino och Stefano Benni och ställer frågor till varandra på texten. Vi repeterar också de grammatiska grunderna. Målet är att deltagarna skall få ett basordförråd och grundlägga ett gott uttal. Deltagarna får öva sig i att uttrycka sig på italienska genom att göra enklare presentationer. Vi talar om Italien ur lika perspektiv, lyssnar på italienska sånger och ser en italiensk film textad på italienska.
INSTÄLLD

Nr 76. Italienska B2, Grupp 1

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vad vill det säga att lära sig ett språk? Att studera grammatik och ordförråd, förvisso, men är det allt? Språket, landskapen, familjen, skolan och arbetet, maten, sporten, konsten och musiken, migrationerna inom och utom landet. Vi kommer att möta olika aspekter av det italienska samhället och kulturen genom de litterära texterna i antologin Caleidoscopio italiano (finns på Amazon Italia). Vi läser även romanen La città e la casa av Natalia Ginzburg (Einaudi, 2006). Vi kommer också att göra övningar för att förbättra ordförrådet och uttalet, samt den muntliga produktionen och interaktionen. Autentiska ljud- och videomaterial kommer att vara ett fast inslag i vårt arbete. Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 77 och 78. 

Tid: Varje torsdag 25/1–3/5 (ej 22/2, 29/3, 5/4) kl. 13.30–15.00. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16 t.o.m. 8/3, därefter Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 77. Italienska B2, Grupp 2

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 76 och 78.

Tid: Varje torsdag 25/1–3/5 (ej 22/2, 29/3, 5/4) kl. 11.30–13.00. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16 t.o.m. 8/3, därefter Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 78. Italienska B2, Grupp 3

Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 76 och 77.

Tid: Varje onsdag 24/1–25/4 (ej 21/2, 4/4) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken jämna veckor, Missionskyrkan, Insikten udda veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 79. Italienska B2, Konversation

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vilken är den bild av Italien som skapas genom nyheter och aktuella händelser, i artiklar som publiceras online eller i tidningarna, i videoklipp som italienarna låter cirkulera på nätet? Vi utgår från verkliga händelser och försöker genom att prata bättre förstå Italiens kultur, samhälle och historia. Cirkeln lägger tonvikten på ordförråd och uttal samt muntlig produktion och interaktion. Materialet kommer att delas ut under cirkelns gång.

Tid: Varje tisdag 23/1–24/4 (ej 20/2, 3/4) kl. 11.30–13.00. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Vinkeln (dock Sensus, Sal Frida, Västra Ågatan 16 den 6/3).
Avgift: 600 kr.

Nr 80 Italienska C1

Valentina Ciampi, fil.mag., lärare i italienska, tfn 076-097 54 28, valentinaciampi@gmail.com.
Vissa personer är gjorda för att bestiga det högsta berget, andra för att kringgå det och hela livet söka efter ett hem. Vad har vi för förhållande till naturen? Hur och var väljer vi att slå rot? Om dessa och andra teman kommer vi att tala medan vi läser Paolo Cognetti Le otto montagne (finns på Studentbokhandeln och Amazon Italia), en roman som handlar om vänskap, om en fader–sonrelation och om berg. Under läsandets gång kommer vi kontinuerligt att referera till den italienska historien och samhället och arbeta med språket för att förbättra ordförråd och uttal, samt muntlig produktion och interaktion.
INSTÄLLD

Nr 81. Latin 2:a terminen

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-55 78 19, 070-562 47 57.
Studium av tillrättalagda texter och bearbetade originaltexter för förståelse av latinets språkliga egenheter. Läsning av en originaltext i översättning. Fortsatt genomgång av grundläggande formlära och enkel syntax. Latinska sentenser och citat. Ords betydelser och etymologi. Latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Kort orientering om semantik. Innehållsliga kommentarer om det romerska samhället ur olika aspekter i anslutning till textmaterialet. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua Latina!, andra avdelningen.

Tid: Varje torsdag 25/1–26/4 (ej 22/2, 29/3) kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 82. Latin 4:e terminen

Kjell Weinius, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-55 78 19, 070-562 47 57.
Studium av tillrättalagda texter för förståelse av latinets språkliga egenheter. Läsning av framför allt texter från den medeltida berättarlitteraturen. Fortsatt genomgång av grundläggande formlära med betoning på verbläran samt enkel syntax. Latinska sentenser och citat. Ords betydelser och etymologi. Studium av latinets långivande stammar och därifrån kommande latinska lånord i svenska och andra moderna språk. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua Latina!, fjärde avdelningen.

Tid: Varje torsdag 25/1–26/4 (ej 22/2, 29/3) kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 83. Latin 7:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Studium av några tillrättalagda men mest autentiska texter. Formlära och enkel syntax. Kompletterande övningar enligt utdelat material. Latinska sentenser och citat. Ordkunskap. Ords betydelser och etymologi. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Samhälle, arkitektur, konst, mytologi i anslutning till textmaterial. Systematisk genomgång av grekisk och romersk mytologi. Resa till Rom i maj för dem som så önskar. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat lingua latina! sid. 154–157, därefter fr.o.m. sid. 178.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten udda veckor, Missionskyrkan Utsikten jämna veckor.
Avgift: 600 kr.

Nr 84. Latin 12:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Repetition av redan behandlad formlära. Litteraturhistoria. Studium av tillrättalagda texter och autentiska texter, prosa och poesi från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Utökad formlära och syntax. Kompletterande övningar enligt utdelat material. Latinska sentenser och citat. Latin i moderna språk, särskilt svenska och engelska. Ordkunskap. Ordbildning. Etymologier. Det romerska samhället, arkitektur, konst, främst i anslutning till lästa texter. Romersk måltid. Kurslitteratur: Staffan Edmar Vivat litteratura latina! sid. 71–78, 92–93, därefter fr.o.m. sid. 98. Sjöstrand Ny latinsk grammatik rekommenderas, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 25/1–19/4 (ej 29/3) kl. 15.15–16.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 85. Latin 20:e terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter – prosa, poesi, vetenskap, konst, historia, samhälle – från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Litteraturhistorisk översikt. Grammatik med tonvikt på syntax. Repetition enligt gruppens önskemål. Översättning till latin. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Fördjupning i Roms historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur, mest i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer, främst i anslutning till valda texter. Romersk måltid. Kurslitteratur: utdelat textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 25/1–19/4 (ej 29/3) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 86. Latin 22:a terminen

Monika Ekman, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 018-52 29 98, 070-938 38 62.
Översättning med språklig och innehållslig analys av autentiska texter – prosa, poesi, vetenskap, konst, historia, samhälle – från klassisk tid, medeltid och tidigmodern tid. Litteraturhistorisk översikt. Grammatik med tonvikt på syntax. Repetition enligt gruppens önskemål. Översättning till latin. Ordkunskap och ordbildning. Etymologier. Sentenser och citat. Fördjupning i Roms historia, samhälle, filosofi, konst och arkitektur, mest i anslutning till lästa texter. Individuella presentationer, främst i anslutning till valda texter. Kurslitteratur: utdelat textmaterial med kommentarer, ordlistor och övningar. Sjöstrand Ny latinsk grammatik, valfritt lexikon.

Tid: Varje torsdag 25/1–19/4 (ej 29/3) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 87. Nordsamiska A1

Lars-Gunnar Larsson, professor em. i finsk-ugriska språk, Uppsala universitet, tfn 073-327 77 99.
Nybörjarcirkel (andra terminen). Vi fortsätter att öva alla de typer och former av nomina och verb vi lärt oss under första terminen. Diminutivformer av substantiv och potentialisformer av verb introduceras. Vi tränar på stadieväxlingen i olika serier. Adjektivets predikativa böjning och relationen mellan attributiv och predikativ form. Mot slutet av terminen kommer vi in på imperfektsystemet. Hela terminen kommer vi att befästa det som vi redan lärt oss genom översättningar och enklare konversations¬övningar. Läsning av valda originaltexter, inte minst dikter av Paulus Utsi. Kurslitteratur: C. Hedlund & L.-G. Larsson Ii dušše duoddaris! Lärobok i nordsamiska. 

Tid: Varje tisdag 23/1–17/4 (ej 20/3) kl. 11.00–12.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 88. Ryska A1

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, f.d. skolledare, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Tredje terminen. Vi fortsätter arbetet från höstterminen med centrala ord och fraser, uttal, grundläggande grammatik och en del realia. Lärobokens dialoger och texter utgör grunden för våra samtalsövningar och skriftliga övningar. Vi bestämmer tillsammans studietakt och arbetssätt.
Kurslitteratur: Marja Jegorenkov m.fl. Mozjno, textbok och övningsbok. 

Tid: Varje måndag 22/1–23/4 (ej 26/3, 2/4) kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Arken 5/2, 5/3, 9/4).
Avgift: 600 kr.

Nr 89. Ryska A2

Sven Jonsson, leg. gymnasielärare i ryska, tyska, engelska, f.d. skolledare, tfn 073-075 15 70, svenjonsson@gmail.com.
Vi arbetar vidare i boken Erik Fält: ”Vardagsryska”. Om deltagarna så önskar arbetar vi även med någon/några texter ur Fälts Ryska texter (som vi just nu har gjort paus med). Vid behov repeterar vi grundläggande grammatiska företeelser för att sedan lära oss nytt. Fördjupade övningar i konversation och skrivande. Deltagarna är välkomna att påverka studietakt och arbetssätt. Kurslitteratur: Erik Fält Vardagsryska (Erik Fält Ryska texter, Erik Fält Kort rysk grammatik).

Tid: Varje måndag 22/1–23/4 (ej 26/3, 2/4) kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11 (dock Missionskyrkan, Arken 5/2, 5/3, 9/4).
Avgift: 600 kr.

Samiskase Nordsamiska

Nr 90. Spanska A1 1:a terminen

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Nybörjarcirkel. Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1 (obs! 4. uppl. ISBN 978-91-27-43714-2).

Tid: Varje onsdag 31/1–2/5 (ej 21/2, 4/4) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 91. Spanska A1 2:a terminen

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Vi fortsätter att lära oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz m.fl. Caminando 1
(obs! 4. uppl. ISBN 978-91-27-43714-2). 

Tid: Varje fredag 2/2–18/5 (ej 23/2, 30/3, 6/4, 11/5) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 92. Spanska A1 3:e terminen, Grupp 1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Vi fortsätter att lära oss nödvändigt ordförråd och arbetar vidare med grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Caminando 1 (obs! ISBN 978-91-27-69434-7). Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 93.

Tid: Varje fredag 2/2–18/5 (ej 23/2, 30/3, 6/4, 11/5) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 93. Spanska A1 3:e terminen, Grupp 2

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 92.

Tid: Varje måndag 29/1–7/5 (ej 2/4, 9/4, 30/4) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 94. Spanska A2, Grupp 1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Vi fortsätter att lära oss nödvändigt ordförråd och arbetar vidare med grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Kurslitteratur: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Caminando 1 (obs! ISBN 978-91-27-69434-7). Parallellcirkel med samma innehåll som Nr 95.

Tid: Varje torsdag 1/2–17/5 (ej 22/2, 29/3, 5/4, 10/5) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 95. Spanska A2, Grupp 2

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Parallellcirkel med samma innehåll och cirkelledare som Nr 94.
INSTÄLLD


Nr 96. Spanska A2

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Femte terminen. Vi fortsätter vår inlärning av ord och fraser. Samtal om vardagssituationer. Grammatikgenomgångar, skriftliga och muntliga övningar. Realia om den spansktalande världen. Kursbok: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson Caminando 3 (4 uppl.) ISBN 978-91-27-44542-0.

Tid: Varje torsdag 25/1–26/4 (ej 29/2, 29/3) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 600 kr.

Nr 97. Spanska A2

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Sjätte terminen. Fördjupad träning i att tala, läsa, höra och skriva spanska. Samtal om vardagssituationer, uttalsträning, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Målet är att utöka ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar och hörövningar. Kursbok: Waldenström, Westerman, Wik-Bretz, Gustafsson Caminando 3 (4 uppl.) ISBN 978-91-27-44542-0.

Tid: Varje tisdag 23/1–17/4 (ej 27/2) kl. 11.15–12.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus, Sal Pelle, Västra Ågatan 16 den 6/3, Missionskyrkan, Arken 10/4).
Avgift: 600 kr.

Nr 98. Spanska B1

Ann-Christine Karén, fil.mag., f.d. gymnasielärare, tfn 073-042 85 59.
Fördjupad träning i att tala, läsa, höra och skriva spanska. Samtal och diskussion om texterna, grammatikgenomgångar med praktisk tillämpning. Utökning av ordförrådet genom muntliga och skriftliga övningar, bildbeskrivningar och realia. Kursbok: Rönnmark, Quintana Segalà: Vistas 4, ISBN 978-91-523-1591-0.

Tid: Varje tisdag 23/1–17/4 (ej 27/2) kl. 9.15–10.45. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Arken (dock Sensus, Sal Pelle, Västra Ågatan 16 den 6/3).
Avgift: 600 kr.

Nr 99. Spanska B2

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.–torsd. kl. 16–17 eller SMS).
Kommunikativ praktik genom svårare texter och samtal i olika tempus. Cirkeln är på spanska. Arbetsmaterial bestäms i samråd med deltagarna.

Tid: Varje tisdag 6/2–15/5 (ej 20/2, 3/4, 1/5) kl. 13.00–14.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 100. Spanska C1

Roberto Alonso de la Torre, gymnasielärare, tfn 076-555 61 37 (månd.-torsd. kl. 16-17 eller SMS).
Träning av alla färdigheter på avancerad nivå samt genomgång vid behov av särskilt svåra grammatiska områden. Cirkeln är endast på spanska. Arbetsmaterialet bestäms i samråd med deltagarna.

Tid: Varje torsdag 1/2–17/5 (ej 22/2, 29/3, 5/4, 10/5) kl. 10.00–11.30. 24 timmar.
Lokal: Folkuniversitetet, Rum A14, Bergsbrunnagatan 1.
Avgift: 600 kr.

Nr 101. Svenskan i förändring

Siv Strömquist, docent i nordiska språk, författare, tfn 070-645 07 27.
De/dem eller dom? Var eller vart? Kommer eller kommer att? Frågorna hopar sig när man börjar fundera över trender och tendenser i dagens svenska. Det är sådant vi skall diskutera i den här cirkeln. Hur skall vi förhålla oss? Vilka regler gäller?

Tid: Varje tisdag 23/1–27/2 kl. 11.15–12.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Utsikten.
Avgift: 300 kr.

Nr 102. Tyska A2

Birgitta Lindén-Flink, fil.mag., f.d. lärare i tyska, tfn 070-993 82 79.
Fördjupad träning i att tala, läsa, skriva och höra. Användbara ord och fraser i vardagssituationer. Grammatiska genomgångar muntligt och skriftligt. Realia om de tysktalande länderna. Kursbok Elving Vogel, Mertens, Rydén Lust auf Deutsch 2.

Tid: Varje torsdag 25/1–19/4 (ej 29/3) kl. 12.30–14.00. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 103. Neuere aktuelle deutsche Filme

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till dem som intresserar sig för tysk film, både äldre och nyare och med både kända och mindre kända regissörer. Filmerna har tyskt tal men undertexter på alternativt svenska/tyska/engelska, varför även andra intresserade än de tyskstuderande kan delta i cirkeln. I anslutning till varje filmvisning inbjuds deltagarna att på valfritt språk diskutera vad de sett.

Tid: Varje tisdag 23/1–20/3 kl. 15.15–17.15. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 104. Deutsch im Alltag B2

Ulrika Tornberg, docent i pedagogik, läromedelsförfattare och tidigare utbildare och fortbildare av språk-/tysklärare, tfn 070-359 21 62.
Cirkeln vänder sig till dem som läste tyska en gång för länge sedan men som nu vill arbeta med språket igen för att kunna läsa och förstå tysk tidningstext och tysk skönlitteratur och tala tyska för personliga behov. Den grammatik som behandlas syftar därför främst till att stödja deltagarnas förmåga att kommunicera. Cirkeln tar avstamp i likheter och skillnader mellan tyska och svenska för att språkutvecklingen därigenom ska underlättas.

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 13.15–14.45. 24 timmar.
Lokal: Sensus, Sal Maja, Västra Ågatan 16.
Avgift: 600 kr.

Nr 105. Deutsch im Alltag B2

Karin Lohe, f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 018-21 49 81.
Vi läser och diskuterar i anslutning till texter från olika tider och ämnesområden. Tonvikt på ordförråd och muntlig kommunikation. Grammatik vid behov. Vi läser eventuellt någon roman enligt deltagarnas val och önskemål.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Nr 106. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2, Grupp 1

Karin Lohe, f.d. gymnasielärare i tyska, tfn 018-21 49 81.
Tidningsartiklar och litterära texter bildar underlag för referat och diskussioner. Vi tar även upp aktuella händelser och vardagsupplevelser. Läsning av 1–2 romaner som väljs i samråd med deltagarna. Cirkeln har pågått sedan 2006. Nya deltagare rekommenderas i första hand Nr 107.

Tid: Varje tisdag 23/1–10/4 kl. 9.00–10.30. 24 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, Insikten (dock Sensus, Sal Gullan, Västra Ågatan 16 den 6/3, 10/4 ).
Avgift: 600 kr.

Nr 107. Deutsch für Fortgeschrittene C1–C2, Grupp 2

Cirkel med samma inriktning och cirkelledare som Nr 106. Innehåll och textval kan dock skilja sig. Deltagarna har möjlighet att påverka detta. Det talade språket står i centrum.

Tid: Varje onsdag 24/1–11/4 kl. 10.45–12.15. 24 timmar.
Lokal: Storgatan 11.
Avgift: 600 kr.

Koncentrerad filmning av tisdagsföreläsning

Kontakt


Har du har bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Jens Danielsson

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 14 mars 2018 21:45