Årsmötet


Senast 31 maj ska USU hålla ett årsmöte.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret.  
5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.  
6. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                 
8. Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår. 
9. Val av ordförande för ett år.  
10. Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte eventuellt erforderligt fyllnadsval.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.  
12. Val av valberedning.  
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.  
14. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen till årsmötet.  
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 maj 2021 19:19