Bildtyp och kvalitet

Bilderna är normalt digitala men även pappersbilder, negativ eller diabilder kan lämnas in. Bilderna skannas då av bildarkivansvarig och lagras digitalt i föreningens bildarkiv.
Presentationer och bildspel i PowerPoint-format kan arkiveras, däremot inte filmer. Från resor, större sammankomster och liknande kan antalet bilder från deltagarna bli stort. Sådana bilder överförs i egna mappar till en CD/DVD. Med mappen skall följa information om tidpunkt och aktivitet. CD/DVD-skivorna ges ett arkivnummer i bildarkivet men bilderna kommer inte att kunna visas. De finns tillgängliga på sekretariatet.
Den tekniska kvaliten bör vara godtagbar. I tveksamma fall kan även unika motiv med lägre kvalitet godtas, efter bedömning av bildarkivansvarig. Bilden  kan eventuellt förbättras med bildbehandlingsprogram (beskärning, kontast, färgbalans och skärpa). Vid större förändringar, montage och liknande skall fotografens medgivande hämtas.

Insamling av bilder och bildinformation

Bilderna bör snarast överlämnas till bildarkivansvarig. Ju tidigare bilderna kommer in, ju aktuellare blir bildarkivet. Använd om möjligt följande rutin vid överföring av bilder och information. Det underlättar arbetet för bildarkiv-ansvarig och minskar risken för missförstånd.
Klicka bildarkivet@usu.se så öppnas ett mejl. Bifoga bilden/bilderna med mejlet.
Klicka sedan på blankett för information. Notera Bild-id om du länar in fler än en bild, datum, namn/motiv, aktivitet, plats och fotografens namn. Namnen anges från vänster till höger och medsols, ett namn per rad. Bifoga blanketten och sänd mejlet.
CD/DVD-skivor skickas direkt till bildarkivansvarig eller lämnas till sekretariatet, Bergsbrunnagatan 1, Uppsala.
Om antalet bilder är stort kan de sändas på USB-minne via post eller via moln- tjänsten Dropbox. Kontakta bildarkivansvarig!

Publicering

För att publicera bilderna på webbsidan måste de uppfylla kraven i dataskyddsförordningen GDPR, där det finns fastställt hur USU ska behandla uppgifter om enskild medlem. Eftersom bilderna kommer att dokumentera USU:s verksamhet, kan man som medlem komma att finnas med på bilder som lagras i USU:s bildarkiv och bli tillgängliga via USU:s webbsida.
Detta innebär att fotografen måste försäkra sig om att de personer som kan identifieras på bilderna godkänner att bilderna publiceras. Då det rent praktiskt kan vara svårt att få ett sådant godkännande rekommenderas att fotografen försöker undvika bilder där personer kan identifieras. Exv. en bild från en föreläsning kan med fördel tas så att man ser åhörarna bakifrån.

I de fall bilderna innehåller identifierbara personer måste fotografen, för att bilderna skall kunna publiceras i bildarkivet, få ett muntligt godkännande av dessa personer. Om någon person på bilden inte ger sitt samtycke kan inte bilden publiceras.

Av dokumentationsskäl vill vi dessutom ha namn på personer på bilderna som läggs upp i bildarkivet.
Medlem som önskar att redan publicerad bild inte fortsättningsvis ska finnas tillgänglig i bildarkivet meddelar bildarkivansvarig som då raderar bilden ur bildarkivet.

Nyttjanderätt

Observera att USU vid överlämnandet erhåller rätten att utnyttja bilden i bild- arkivet och Medlemsbladet. Om bilder önskas användas i andra sammanhang måste detta först godkännas av fotografen.

Rulla till toppen