UPU rapport nr 9

Färöarna

Rapport från en studiecirkel och studieresa 2006. Uppsala 2007

 
I augusti 2006 anordnade Uppsala Senioruniversitet en veckolång resa till Färöarna. Resan föregicks av en studiecirkel under våren 2006. Ett liknande upplägg hade med gott resultat prövats inför tidigare resor, bland annat till Kina, då med en sakkunnig lärare som ansvarig för huvuddelen av innehållet i studiecirkeln. Någon person med bred sakkunskap I fråga om Färöarna fanns emellertid inte tillgänglig utan i stället lades arbetet i studiecirkeln upp kring en kursbok och ett antal teman som sedan olika deltagare i cirkeln läste in sig på med utnyttjande av andra källor. Vid mötena i cirkeln hölls sedan föredragningar av de som ansvarade för respektive tema, med efterföljande diskussion och kompletteringar.

Endast ett par av de 32 deltagarna i studiecirkeln och resan hade tidigare besökt Färöarna, men det visade sig att det fanns en hel del generell sakkunskap på olika områden i gruppen som kunde komma väl till pass i cirkelarbetet, och det var inga problem att fylla programmet för de sex mötena med sådana frivilliga insatser. I många fall delade presentatörerna ut skriftliga sammanställningar och annat material till deltagarna. Den allmänna uppfattningen var att uppläggningen av arbetet fungerade väl och att studiecirkeln fyllde sitt syfte att hjälpa deltagarna att förbereda sig för resan.

Denna rapport baseras i huvudsak på det material som togs fram i studiecirkeln. Utöver redaktionell bearbetning har dock smärre kompletteringar gjorts i efterhand. Motivet för att publicera materialet är i första hand pedagogiskt, att ge ett exempel på ett sätt att organisera en studieresa som kan ha intresse för till exempel andra senioruniversitet. Förhoppningsvis kan rapporten erbjuda något av intresse för envar som vill få en inblick i ett av våra mindre kända nordiska grannländers natur, folk och kultur. 

Man kan se hela projektet som en process i fyra steg. Först den förberedande studiecirkeln, därefter själva resan, sedan en återsamling till vilken ett bildspel på CD baserat på deltagarnas fotografier hade sammanställts, samt slutligen utarbetandet av föreliggande rapport. 

Följande ämnesområden behandlas i rapporten: naturlandskapet och klimatet, växt- och djurvärld, Färöarnas historia, det traditionella bonde- och fiskarsamhället och dess omvandling, fårskötseln, fiske och valfångst, det färöiska språket, litteraturen, konsten och hantverket, den traditionella kvaddansen samt Färöarna i det nordiska samarbetet.

Rapporten avslutas med en sida med några fakta om Färöarna, en förteckning över källor och litteratur, programmet för studiecirkeln och för själva resan samt en deltagarlista. Dessutom har bifogats en kort artikel om resan som publicerats i senioruniversitetets medlemsblad, samt den rapport om resan som reseledaren, ordföranden i Samfundet Sverige-Färöarna Nanna Hermansson, ingivit till researrangören.

Fotografierna av landskap och andra miljöer har tagits av deltagare i resan. För publicering av andra illustrationer har tillstånd erhållits av Kungliga Danska Geografiska Sällskapet, Färöarnas Konstmuseum samt Färöarnas Postverk.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:20