Miljöpolicy för Uppsala Senioruniversitet

USU:s miljöpolicy har två inriktningar – den ena avser programutbudet för våra medlemmar och den andra avser det interna arbetet och vänder sig till våra funktionärer.

Senioruniversitetets verksamhet ska bidra till positiv miljöpåverkan

Vi ska, genom föreläsningar, studiecirklar, studieresor och övriga aktiviteter, förmedla kunskap om aktuell forskning inom området miljö och hållbar utveckling. Vi vill genom detta bidra till ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor, ge hopp om
förändring och peka på möjligheter. Vi vill därmed verka för ändrade attityder och förhållningssätt samt ökad medvetenhet om allas ansvar. Vi ska:
• bidra till en hållbar utveckling i samhället
• stimulera till ökat engagemang och kunskap om miljö- och hållbar
utveckling
• begränsa den negativa miljöpåverkan som kan uppkomma i samband med
våra aktiviteter

Konkreta åtgärder

Alla arbetsgrupper bör se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska negativ miljöpåverkan och om möjligt genomföra förändringar. Det är hos arbetsgrupperna som kunskapen om aktuella förhållanden i första hand finns och det är de som bäst kan utforma konkreta förslag. Ett sådant arbete pågår redan i viss utsträckning.

USU:s verksamhet, som en utbildande och kunskapsspridande organisation, ger oss möjlighet att sprida kännedom om aktuell forskning inom miljö och klimatområdet. En strävan bör vara att hitta bra föreläsare och cirkelledare som är
engagerande och både informerar om hot och, inte minst viktigt, möjligheter och lösningar. Målet bör vara att ändra beteendet hos så många som möjligt mot ett mindre miljöstörande sätt att leva.

Några exempel kan nämnas: De som skapar programmet (arbetsgrupperna Tisdagsföreläsningar och Serier och cirklar) kan satsa på att hitta lämpliga föreläsare och cirkelledare som hjälper till med ovanstående. Redaktionen kan
bidra genom att ta in artiklar om vårt sätt att hantera miljö och klimatfrågorna och om de aktiviteter vi har i ämnet. Sekretariatet fortsätter se över sina arbetsformer. Resegruppen kan överväga val av transportslag och drivmedel.

Styrelsen är ytterst ansvarig för och har att godkänna föreslagna åtgärder men så länge åtgärderna inte påverkar vårt utbud eller kräver finansiella resurser kan grupperna genomföra åtgärder utan godkännande av styrelsen.

Grupperna skall för styrelsen varje år rapportera vad man gjort. Har man förslag på åtgärder som kräver styrelsebeslut anmäls det till ordföranden, som kan välja att ta ett beslut i arbetsutskottet eller låta styrelsen ta beslut. Verksamhetsberättelsen bör också innehålla ett avsnitt om genomförda åtgärder för ökad hållbarhet.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 21 juni 2020 16:19