Studiecirklar i

NATURVETENSKAP, TEKNIK OCH MEDICIN


Latin och grekiska i naturvetenskaperna 

Se Nr 76.

Nr 32. Medicinhistoriska nedslag

Ur samlingarna på Medicinhistoriska museet i Uppsala och Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet

Ges delvis på distans med hjälp av nätverktyget Zoom.

En gemensam studiecirkel mellan Uppsala senioruniversitet och Senioruniversitetet i Stockholm. 
Jan Stålhammar, docent i allmänmedicin, Uppsala universitet, knuten till Uppsalas medicinhistoriska museum, tfn 070-578 28 68, och Eva Åhrén, fil.dr, föreståndare för Hagströmerbiblioteket, chef för Medicinens historia och kulturarv vid Karolinska Institutet, tfn 073-712 13 11, eva.ahren@ki.se.

Vi berättar om hur vård, medicin och livsvetenskap utvecklats i Sverige från tidigmodern tid till 1900-talet, speglat i föremål, bilder, arkivhandlingar och böcker vid Medicinhistoriska museet i Uppsala och Medicinens historia och kulturarv/Hagströmerbiblioteket i Solna. Historiska samlingar är nödvändiga förutsättningar för kunskap om historiska företeelser. Du som deltar här får en möjlighet att se unika miljöer och kulturarvssamlingar som vittnar om medicinhistorien. I filmer och visningar berättar vi om allt från tidigmoderna läkemedel till molekylärbiologi. De fyra första tillfällena ges via Zoom, med filmer och diskussion. Cirkeln avslutas med besök på plats i Stockholm respektive Uppsala. Deltagarna ordnar själva transport men gemensam sådan kan ordnas från Uppsala till Hagströmerbiblioteket om deltagarna önskar. Studiematerial: Nils Uddenberg Lidande och läkedom, del 2.
16 feb. 1. Introduktion till studiecirkeln, Jan Stålhammar. Presentation av Uppsala Medicinhistoriska museum, Urban Josefsson, museichef.
2. Filmade presentationer av föremål från museets samlingar.
23 feb. 1. Introduktion till Hagströmerbibliotekets samlingar, Hjalmar Fors.
2. Filmade presentationer av böcker, manuskript, bilder och föremål från bibliotekets samlingar. Tema: Stockholms medicinhistoria från tidigmodern tid till ca 1800.
2 mars Fortsättning av filmade presentationer av föremål från museets samlingar, särskilt psykiatrisk vård.
16 mars Fortsättning av filmade presentationer av Hagströmerbibliotekets och Karolinska Institutets övriga historiska samlingar. Tema: Karolinska Institutet under 1800-talet och 1900-talet. Eva Åhrén och Olof Ljungström.
6 april Besök på Hagströmerbiblioteket med visning av föremål och böcker från samlingarna som inte tidigare presenterats digitalt i cirkeln. Eva Åhrén och Hjalmar Fors.
27 april Besök på Uppsala Medicinhistoriska museum med visning av föremål som inte tidigare presenterats digitalt. Rundvandring på det gamla hospitalsområdet på Ulleråker.

Tid: Onsdagar 16/2–16/3 kl. 13.00–14.15 samt 6/4 och 27/4 kl 13.00–14.30. 11 timmar.
Lokal: 16/2–16/3 Zoomlänk utsänds till deltagarna. Hagströmerbiblioteket 6/4, Uppsala Medicinhistoriska museum 27/4.
Avgift: 350 kr.

Nr 33. Batterier – möjligheter och begränsningar

Torbjörn Gustafsson, docent i oorganisk kemi, tfn 070-531 04 39.
Användningen av batterier ökar år från år. Bärbar elektronik, handverktyg och elektriska bilar är exempel på batteridrivna produkter. Med utgångspunkt i hur ett batteri fungerar och hur batteriet har utvecklats från början på 1800-talat kan vi förstå dess möjligheter och begränsningar. Tillgång till råmaterial, miljö och klimatpåverkan, kostnad och säkerhet påverkar framtida batterianvändning. Runt om i världen pågår en intensiv forskning kring nya batterikoncept och utveckling av produktionsteknik. I den här studiecirkeln diskuterar vi vad som nu händer i ”batterivärlden” och betydelsen av energilagring i batterier i samhället också i framtiden.

Tid: Måndagar jämna veckor 21/2–16/5 (ej 18/4) kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Ångströmlaboratoriet plan 0, Mellanrummet.
Avgift: 350 kr.

Nr 34. Gifter – om dödliga ämnens verkningssätt och hur de nyttjats i historien och litteraturen - Startar med Zoom

Olle Matsson, professor em. i kemi, Uppsala universitet, tfn 070-857 83 45.
Cirkeln bygger bl.a. på cirkelledarens bok Allt är gift: om dödliga ämnen och deras roll i historien och syftar till breddning och fördjupning av cirkeln Gifter – till skada men även nytta under våren 2021, men förutsätter inte tidigare deltagande.

Tid: Onsdagar jämna veckor 9/2–20/4 kl. 15.15–16.45. 12 timmar.
Lokal: BMC, samling första gången vid ingång A8 då lokal meddelas.
Avgift: 350 kr.

Nr 35. Universums hemligheter - Startar med Zoom

Staffan Yngve, professor em. i teoretisk fysik, tfn 070-297 80 16.
Cirkeln bygger på Svenska Fysikersamfundets årsbok Kosmos 2021 (gratis på nätet) med författarna Nils Andersson, Ingemar Bengtsson, Michael Bradley, Anna Davour, Aleksandra Foltynowicz-Matyba och Staffan Yngve, vilka på olika sätt bidragit till att vässa och/eller föra ut Einsteins teorier för en bättre förståelse av universum. Fristående fortsättning på föregående termins cirkel i astrofysik. För den som tillfälligt eller mer stadigvarande har svårt att ta sig till lokalen erbjuds kontakt med gruppen via Zoom.

Tid: Torsdagar jämna veckor 27/1–7/4 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Ångströmlaboratoriet plan 0, Beurlingrummet. 
Avgift: 350 kr.

Nr 36. Lyssna till klimat- och resursforskare i Uppsala INSTÄLLD

Kjell Aleklett, professor em. i globala energisystem, Uppsala universitet, tfn 072-727 29 90.
Vi får nästan dagligen med hänvisning till Greta Thunberg höra att vi ska lyssna på forskarna. Den tillämpade forskningen vid institutionen för geovetenskaper är riktad mot frågor av värde för vår civilisation såsom tillgång till rent vatten, mineralresurser och koldioxidupptagning. Områden i fokus är miljö- och naturresursfrågor, bl.a. studier av föroreningar i grundvatten, sjöar och hav, bullerspridning, prospektering efter malmer, mineral och fossila bränslen, väder- och klimatprognoser, vindkraft, bedömning av jordbävningsrisker samt undersökning av platser för djupförvar av kärnbränsleavfall eller deponering av koldioxid (www.geo.uu.se/forskning). Det blir också en genomgång av de framtida scenarier som IPCC har presenterat. Programmet varierar beroende på vilka forskare som är tillgängliga för presentationer.

INSTÄLLD

Nr 37 Konsten att brygga 20 liter öl med en tioliterskastrull

Kjell Aleklett, professor em. i globala energisystem, Uppsala
universitet, tfn 072-727 29 90.
Bryggmästare Kjell Aleklett. Att hemma brygga sitt eget öl är att bevara ett svenskt kulturarv. Föregångaren till öl är mjöd, men mjöd smaksätts inte med humle. Under 400 år fram till 1860 var det lag på att alla gårdar i Sverige måste odla humle, som konserverar drycker och blev på så sätt en medicin för kolera. På gårdarna runt om i landet fanns det brygghus och öl var en del av de anställdas lön. Under de senaste 20 åren har antalet små bryggerier ökat och många brygger sitt eget öl. För att brygga 20 liter öl krävs det normalt en utrustning som kostar mellan fem och tio tusen. För att kunna utnyttja beska, smak och arom från egen odlad humle har cirkelledaren utvecklat en ny metod där man kan brygga 20 liter öl med en 10-literskastrull. Studiecirkeln skall leda fram till att deltagarna själva skall kunna brygga 20 liter öl, men det går också bra att gå cirkeln om man bara vill lära sig mer om malt, humle och ölbryggning. Cirkelns innehåll: Mjödets och ölets historia. Från korn till malt. Från malt till mäsk. Demonstration av mäskning. Humle och humlegårdar. Bryggschema. Besök på mikrobryggeriet Ångkvarn. Inför cirkelns start får deltagarna en närmare beskrivning av innehållet och vilken utrustning som behövs för att brygga eget öl.

Tid: Onsdagar jämna veckor 23/2–4/5 kl. 13.15–14.45. 12 timmar.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark 23/2–23/3 och 20/4–4/5, besök bryggeri Ångkvarn 6/4.
Avgift: 350 kr.

Nr 38. Naturgeografi – att läsa landskap

Bert Eriksson, fil.lic. i naturgeografi, gymnasielektor och universitetsadjunkt, tfn 070-667 10 27.
Uppland är ett nyfött landskap, samtidigt som det vilar på en nära två miljarder år gammal urbergsplatta. Klimatsvängningar under de senaste årmiljonerna har orsakat ett stort antal nedisningar med stora konsekvenser för hur Sverige ser ut idag. Cirkeln utgår från Upplandsåsen, hur och när den har bildats, varför den ligger där den ligger, vilken roll den spelat i landskapets utveckling och diskuterar även hur människan använt och omformat landskapet. Varför och hur har klimatet varierat och vilka konsekvenser av detta kan man utläsa i det uppländska landskapet av t.ex. rullstensåsar, dödisgropar, strandvallar och flyttblock? Vad kommer att hända med Uppland som ett resultat av de mycket snabba antropogena klimatförändringarna som sker just nu? Cirkeln omfattar tre inomhusträffar om vardera två timmar och två exkursioner, båda omfattande cirka tre timmar och tre till fyra kilometers vandring, en till Sunnersta och en till Gamla Uppsala. Litteratur: Hejkenskjöld, R. Landskapsutveckling i Uppsalatrakten. Kan köpas av kursledaren för 80 kr.

Tid: Varje måndag 7/2–7/3 kl. 13.15–14.45.
Lokal: Missionskyrkan, rum Danmark 7/2, 14/2, 28/2, exkursioner 21/2, 7/3.
Avgift: 350 kr.

Nr 39. Floristik

Mattias Iwarsson, fil.lic., tfn 076-113 31 32.
Vi träffas första gången inomhus, en möjlighet att få komma in i Evolutionsmuseet Botanik/herbariet. Därefter tränar vi växtkunskap under exkursioner till olika klassiska växtlokaler. Cirkeln kan passa både för nybörjare och mer kunniga botanister. Det blir inte några längre vandringar, ca 2 km i delvis kuperad terräng. Oömma kläder rekommenderas. Lupp med 10x förstoring är nödvändig liksom en bra flora, t.ex. Krok & Almquist Svensk flora, helst 29e upplagan. Vi tränar på bestämningsnycklar och lär känna den vilda Uppsalafloran, något som kan stimulera till egenstudier och intresse för botaniken.

Tid: Tisdag 17/5 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider:
24/5 kl. 13.00–17.00 Gamla Uppsala. Samling vid Tingshögen
31/5 kl. 13.00–17.00 Kvarnbo, Håga, buss 2 ändhållplats
7/6 kl. 13.00–17.00 Slalombacken i Sunnersta
14/6 kl. 13.00–17.00 Botaniska trädgården. Samling vid Tropiska växthuset
Lokal: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16 den 17/5, därefter enligt anvisningar ovan.
Avgift: 700 kr.

Nr 40. Fåglar under våren, Grupp 1

Pekka Westin, Upplands ornitologiska förening, tfn 070-572 80 42.
Vi träffas första gången inomhus och gör därefter exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana fågelskådare är välkomna. Resorna förutsätter färd i egna bilar, ingen samåkning. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen och vara utrustad med stövlar, oömma kläder och kikare. En fågelbok är också bra att ha.

Tid: Måndag 4/4 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
20/4 kl. 8.00–10.00 Ulva kvarn
28/4 kl. 13.00–17.00 Hjälstaviken
6/5 kl. 7.00–15.00 Ledskär
12/5 kl. 7.00–12.00 Vendelsjön
23/5 kl. 6.00–11.00 Biskops-Arnö
8/6 kl. 22.00–1.00 Övre föret, Kungsängen
Lokal: Storgatan 11 den 4/4, därefter utomhus.
Avgift: 875 kr.

Nr 41. Fåglar under våren, Grupp 2

Anders Nordin, fil.dr, Evolutionsmuseet, tfn 076-843 14 28.
Vi träffas första gången inomhus, därefter görs exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana är välkomna. Vi färdas i egna bilar. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen. Du ska vara utrustad med stövlar, oömma varma kläder och kikare. Har du tubkikare kommer den väl till pass vid vissa av exkursionerna. En fågelbok är alltid bra att ha.

Tid: Onsdag 6/4 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
20/4 kl. 8.00–12.00 Dalkarlskärret
27/4 kl. 8.00–12.00 Fysingen
5/5 kl. 8.00–12.00 Dalbyviken, Vreta udde
13/5 kl. 8.00–12.00 Hjälstaviken
24/5 kl. 7.00–11.00 Askare hage, Venngarn
3/6 kl. 1.30–4.30 Övre Föret, därefter till Hosjön, Knutby
Lokal: Evolutionsmuseet, Norbyvägen 16 den 6/4, därefter utomhus.
Avgift: 875 kr.

Nr 42. Fåglar under våren, Grupp 3

Gunnar Ehrenroth, Upplands ornitologiska förening, tfn 018-26 12 26, 076-780 70 17.
Vi träffas första gången inomhus, därefter görs exkursioner till olika fågellokaler. Främst nybörjare men även mer vana är välkomna. Vi färdas i egna bilar. Du bör kunna röra dig några kilometer i naturen. Du ska vara utrustad med stövlar, oömma varma kläder och kikare. Har du tubkikare kommer den väl till pass vid vissa av exkursionerna. En fågelbok är alltid bra att ha.

Tid: Måndag 21/3 kl. 10.00–11.30. Därefter följande tider (om dåligt väder omöjliggör exkursionen ändras tiden):
5/4 kl. 8.00–12.00 Hjälstaviken. Slättsjö
20/4 kl. 7.00–11.00 Börje sjö – sjön Lumpen. Storskog
3/5 kl. 6.00–10.00 Dalbyviken, Dalkarlskärret, Vreta udde med utsikt över Ekoln
13/5 kl. 7.00–11.00 Vendelsjön. Slättsjö
20/5 kl. 7.00–13.00 Ledskär. Havsvik med strandängar och våtmark
7/6 kl. 6.00–10.00 Hosjön
Lokal: Storgatan 11 den 21/3, därefter utomhus.
Avgift: 875 kr.

 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 13 april 2022 11:44