Integritetspolicy Uppsala Senioruniversitet

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Uppsala Senioruniversitet med organisationsnummer 817602-4969 och adress Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsala, (nedan kallad Senioruniversitetet) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Senioruniversitetets verksamhet. 

Senioruniversitetet är en ren studieorganisation. Föreningen är partipolitiskt och religiöst neutral. 

Föreningens ändamål är

  • att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, studieresor, studiebesök, föreläsningar mm.
  • att stimulera olika former av verksamhet som har en mer forskningsorienterad inriktning samt
  • att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att Senioruniversitetet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. USU behandlar personuppgifter för att administrera löpande verksamhet och de personer som omfattas är vanligtvis föreningens medlemmar.
Senioruniversitetet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap
  • Föreningsadministration
  • Senioruniversitetets olika arrangemang
  • Besök på vår webbplats
  • Publicering av material på webbplats och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Senioruniversitetet har fyra organisationer vilka också deltar i vår behandling av personuppgifter enligt särskilda avtal. Det är Folkuniversitetet, vårt tryckeri, samt det företag som ansvarar för driften av Senioruniversitetets datasystem med de datoriserade administrativa funktionerna. Slutligen är det folkrörelsearkivet dit vi levererar information till deras arkiv.

Uppgifter lagras också på molntjänsterna Dropbox och OneDrive. Data kan då lagras på olika ställen i världen, dock i enlighet med svensk lagstiftning.
Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för till exempel automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom Senioruniversitetets verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Senioruniversitetets kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om Senioruniversitetets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du oss.
Telefon: 018-24 35 01 eller mejl: usu@usu.se

Uppsala 2018-08-14
Per-Olof Osterman
Ordförande

Rulla till toppen