Om Årsmötet

Årsmötet är Senioruniversitetets högsta beslutande organ.

Senast 31 maj ska USU hålla ett årsmöte.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän för mötets protokoll.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret.  
5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.  
6. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                 
8. Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår. 
9. Val av ordförande för ett år.  
10. Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte eventuellt erforderligt fyllnadsval.
11. Val av en revisor och en revisorssuppleant.  
12. Val av valberedning.  
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.  
14. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen till årsmötet.  

Rulla till toppen