Rapport nr 14

Äldres rätt till lika villkor i samhället

Ett forskningsorienterat projekt inom Uppsala Senioruniversitet. Författare: Maj Aldskogius, Alice Rinell Hermansson och Björn Odin. Uppsala 2012.
Ett salutogent perspektiv saknas till stora delar i den svenska politiska debatten, vilket gör att äldre behandlas just som äldre i stället för att bemötas på ett sådant sätt att man även efter att ha avslutat yrkesmässigt arbete vidmakthåller en hög grad av tillhörighet till samhället och den känsla av sammanhang som skapar beredskap att möta olika situationer under den senare delen av livet.

Många exempel i rapporten pekar på att institutioner, tjänstemän och massmedia inte bidrar särskilt positivt till att förstärka äldres känsla av att finnas i och se ett tydligt sammanhang (KASAM) i tillvaron. Många i den tredje åldern upplever i stället med stigande ålder en minskad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den stora politiska utmaningen i en befolkning med allt fler som uppnår en hög ålder måste vara att finna vägar att på olika sätt stärka KASAM och därmed hälsan hos den äldre delen av befolkningen.      
      
Vi blir inte äldre över en dag när vi passerar ett visst ålderssträck, även om det kan vara praktiskt administrativt att sätta sådana gränser. De människor som varit aktiva och vana att ta kontroll och makt över sin egen livssituation och alternativa handlingsvägar fortsätter i regel på samma sätt även högt upp i åren, vilket inte minst visar sig i senioruniversitetets och andra motsvarande organisationers verksamhet där den sociala livskvaliteten ofta fortsätter att vara på en hög nivå. KASAM är ett socialt samlingsbegrepp där känslan av sammanhang beror på sociala omständigheter mer än ålder men vi kommer att åldras i förtid och bli beroende av att behandlas på olika sätt om vi inte blir sedda och bemöts med respekt livet ut. Att genom bemötandet få legitimitet som människa genom hela livet är en mänsklig rättighet och därmed en grundsten i vår syn på äldres rätt till lika villkor i samhället.      
     
Rapporten visar att äldre som begrepp är en konstruktion och att människan bär på alla sina kunskaper och erfarenheter livet ut även om vi inte alltid orkar lika mycket som när vi var yngre. Ett samhälle har inte råd att inte ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som finns samlad hos dess befolkning. Vi har varit dåliga på detta i Sverige.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 maj 2014 10:52