Stadgar för Uppsala Senioruniversitet

ändrade senast vid årsmöten den 29 maj 2020
och den 26 mars 2021.

§ 1 
Föreningens namn är Föreningen Uppsala Senioruniversitet (USU). Såsom varande en ren studieorganisation är föreningen partipolitiskt och religiöst neutral. 

§ 2 
Föreningens ändamål är 
att anordna studieverksamhet för sina medlemmar i form av studiecirklar, föreläsningsserier, studieresor, studiebesök samt under terminstid föreläsningar minst en gång per månad 
att stimulera olika former av verksamhet som har en mer forskningsorienterad inriktning samt 
att hålla kontakt med liknande organ inom och utom landet. 

§ 3 
Rätt till medlemskap har alla som fyllt 58 år samt även yngre personer som uppbär pension av något slag. Rätt till medlemskap har även make/maka till eller samboende med den som är medlem i USU. Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift. Styrelsen äger rätt att utse hedersmedlem.

§ 4 
Föreningens verksamhetsår är tiden 1 januari - 31 december. 

§ 5 
Föreningen skall informera om sin verksamhet genom att till medlemmarna utge ett medlemsblad. 

§ 6 
Föreningens verksamhet leds av en styrelse, bestående av ordförande och ytterligare sex ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassaförvaltare och biträdande kassaförvaltare för ett år i taget. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta företräder, vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. 

§ 7 
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av den eller dem som styrelsen utser därtill. 

§ 8 
Styrelsen väljs på årsmöte, varvid ordföranden utses för ett år. De övriga ledamöterna väljs för två år på så sätt att tre ledamöter står i tur att avgå vid varje årsmöte. Suppleanter väljs för ett år i taget. 

§ 9 
För att granska föreningens verksamhet och räkenskaper väljs vid varje årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. 

§ 10 
En valberedning bestående av tre personer, varav en skall vara sammankallande, utses varje årsmöte för ett år i taget för att förbereda valen vid nästa årsmöte. 

§ 11
Föreningen sammanträder till årsmöte före utgången av maj månad. Då styrelsen finner lämpligt, eller då minst trettio medlemmar skriftligen så begär, skall föreningen kallas till extra beslutande föreningsmöte. Kallelse till årsmöte och extra beslutande föreningsmöte utsändes senast två veckor i förväg. 

§ 12 
Vill medlem väcka motion i någon fråga för behandling vid årsmöte, skall sådan motion ha inkommit skriftligen till styrelsen senast den 1 februari. 

§ 13 
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas: 
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två justeringsmän för mötets protokoll. 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut för det gångna verksamhetsåret. 
5. Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 
6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.                                
8. Styrelsens information om verksamhetens inriktning och ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår.
9. Val av ordförande för ett år. 
10. Val av tre styrelseledamöter för två år och två suppleanter för ett år jämte eventuellt erforderligt fyllnadsval.
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant. 
12. Val av valberedning. 
13. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår. 
14. Ärenden som styrelsen hänvisat till årsmötets behandling, anmälda i kallelsen till årsmötet. 
15. Motioner till årsmötet. 
16. Mötet avslutas. 
 
§ 14 
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. 
För sådant beslut fordras vid vardera tillfället att förslaget till ändring biträds av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. För beslut om upplösning av föreningen skall samma regler gälla. 
 
§ 15 
Vid beslut om föreningens upplösning skall bestämmas hur föreningens tillgångar skall disponeras.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021 18:57