Tisdagsföreläsningar hösten 2022

Lokal: Missionskyrkans Kyrksal, Uppsala. Föreläsningstid 13.15–ca 14.00 eller 14.15. Därefter tid för frågor.

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se. Filmen läggs ut någon dag efter föreläsningen och ligger kvar under två veckor. Gå in på Mina sidor, se Filmer i vänsterspalten.

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Visas vid ingången med app eller medlemskort.

6 september
Lena Wängnerud
Makt på riktigt? Kvinnors politiska deltagande efter rösträttens införande till idag
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

20 september
Göran Stjernstedt
Medicinska prioriteringar. Vad har samhället råd med?
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

4 oktober
Mattias Martinson
Den religiösa instinkten
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

18 oktober
Orvar Löfgren
När Sverige blev svenskare. Folkhemsbygge och vardagsliv under perioden 1930–1960
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

1 november
Rut Folke
Hur farliga är våra giftiga svampar?
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

15 november
Svante Axelsson
Fossilfritt Sverige – är det möjligt?
Gästvärd: Maths Isacsson
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

29 november
Erik Zackrisson
Universum sett från James Webb-mikroskopet
Gästvärd: Bo Höistad
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

13 december
Lena Sommestad
Agenda 2030 – nya perspektiv på välstånd och demokrati
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen

Tisdagsföreläsare hösten 2022

Författarpresentationer i datumordning för respektive föredrag.

Lena Wängnerud är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och forskar om representativ demokrati med fokus på frågor om kvinnorepresentation och jämställdhet. I sin föreläsning tydliggör hon kvinnorepresentationens olika faser i den svenska riksdagen från rösträttsreformen 1921 till i dag. Jublet över rösträttsreformen byttes snart i besvikelse. ”Man hade väntat så länge, hoppats så mycket, och nu, nu märks vi inte” (Ellen Key). 50 år efter reformen, år 1971, var andelen kvinnor i riksdagen fortfarande inte mer än 14 %. Först på 1980-talet började det svänga mot dagens i stort sett jämställda representation och därmed genomslag för frågor som kvinnor prioriterade. I föreläsningen diskuterar Lena Wängnerud orsakerna till både besvikelse och framgång under de 100 åren.

Sverige och stora delar av övriga världen har en ökad andel människor i hög ålder, som å ena sidan är allt friskare och å andra allt mera utsatta för krämpor och sjukdomar. Sjukvården å sin sida genomgår en fortlöpande teknisk utveckling: alltmera blir möjligt, till allt större kostnader. Finns det en gräns för vad samhällsekonomi orkar genomföra och var går den? Göran Stiernstedt är infektionsläkare men mest känd som sjukvårdsadministratör och utredare. Några av uppdragen har varit divisionschef på Karolinska och Huddinge sjukhus, sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset, landstingsdirektör i Stockholm, ledningsuppdrag i Stockholms läns landsting och SKL (Sveriges kommuner och landsting), nationell samordnare för hälso- och sjukvårdens resurser, särskild utredare för statliga utredningen Styrning för en mer jämlik vård 2019 samt ledamot i Coronakommissionen.
 
I alla kända mänskliga kulturer utövas historiskt sett någon form av religion. Uttryck som ”den religiösa instinkten” har myntats till följd av detta. Har människan en sådan, eller vad ligger bakom den religiositet som tenderar att prägla den ”visa, tänkande människan”, homo sapiens? Mattias Martinson är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala Universitet, har varit dekanus vid teologiska fakulteten och är ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Hans huvudintressen är filosofisk teologi, kulturteologi, kritisk teori och kontinental filosofi.

Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. I sin forskning har han bl a intresserat sig för vardagslivets radikala omvandling, när människan i ett traditionellt bondesamhälle skolas om till 1900-talets nya medborgare och vardagens dolda kulturmönster, vanor och stämningar förändras. Han har också diskuterat frågor kring nationell identitet och hur den skiftat mellan epoker och sociala miljöer. I föreläsningen tar han upp mellankrigstiden fram till och med 1960-talet i Sverige och undersöker hur svensk folkhemsidentitet växer fram och förankras i vardagens rutiner och rörelsemönster.
Löfgren har en stor produktion som rör både internationella och svenska förhållanden. Ett exempel är klassikern Den kultiverade människan (medförfattare Jonas Frykman).

Rut Folke är svampkonsulent utbildad vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet. Hon är kursansvarig och huvudlärare för svampkonsulentutbildningen på Åsa folkhögskola, samt lärare på kursen ”Svampkunskap – en introduktion i mykologi”, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Hon deltar vid fortbildning av personal på Giftinformationscentralen och har tidigare varit verksam som lärare på flera mykologi- och svampkonsulentutbildningar. Tidigare ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, berättar i sin föreläsning om det pågående arbetet att göra Sverige till det första fossilfria välfärdslandet. Initiativet togs av regeringen 2015 inför FN:s klimatmöte i Paris. Sedan dess har 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och tre strategier tagits fram för att Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp år 2045. Svante Axelsson samordnar arbetet som omfattar 170 företag, kommuner, regioner och organisationer. Han är utbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet och utsågs 2019 till Årets SLU Alumn. Under 14 år var han generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen. Han har publicerat böcker om klimatkrisen och hur den kan hanteras – 2014 kom Vår tid är nu: tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Sedan några år är han också krönikör i UNT.

Erik Zackrisson är docent i astronomi vid Uppsala Universitet och forskar om universums barndom – om hur de första stjärnorna, galaxerna och svarta hålen bildades. Han är även ledare för ett av de två svenska projekt som söker efter andra civilisationer i världsrymden. I sitt föredrag kommer Zackrisson att förklara hur James Webb-teleskopet fungerar, hur man kan använda det för att se tidigare epoker i universums historia samt hur data från teleskopet kan hjälpa oss att söka efter liv i rymden.

Lena Sommestad är tidigare professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med frågor om miljö och hållbar samhällsutveckling, såväl inom som utanför akademin. Hon har bland annat varit vd för Institutet för framtidsstudier (1998–2002), miljöminister i Göran Perssons regering (2002–2006) och landshövding i Halland (2014–2020). Sedan 2018 är hon ordförande för Svenska Unescorådet, Sveriges nationalkommission till FN-organet Unesco. Lena Sommestad har i sina olika befattningar fördjupat sig i frågor om bland annat befolkningsutveckling och välfärdspolitik, klimat, energi och samhällsplanering. Hon ser Agenda 2030 som en möjlighet att förnya såväl ekonomisk politik som miljöpolitik, med fokus på social rättvisa och demokrati.

Programändringar


 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 22 augusti 2022 17:21