Tisdagsföreläsningar hösten 2019

Tisdagsföreläsningarna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. Medlemskort uppvisas.

Tid: Tisdagar jämna veckor kl. 13.15 till cirka 14.30.
Lokal: Dels i Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40, dels i Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset 70. Kom i god tid för att vara säker på att få plats. Salen får av brandsäkerhetsskäl inte överbelastas.

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se under två veckor efter respektive föreläsningstillfälle.

3 september
Riccardo Bommarco
Jordens fortplantning i våra händer – hot och möjligheter för pollinerande insekter.
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

3 september
Riccardo Bommarco
Jordens fortplantning i våra händer - hot och möjligheter för pollinerande insekter
Gästvärd: Eva Willén
Lokal: Missionskyrkan

17 september
Michael Tjernström
Hur och varför ändras klimatet? En vetenskaplig exposé i ett samhälleligt minfält.
Gästvärd: Bo Höistad
Lokal: Grönwallsalen, Akademiska sjukhuset 70 Kl. 13.15

1 oktober
Annika Berg
Sjukligt kränkta och obotligt störda: om kverulans och psykopati i 1930- och 40-talens Sverige.
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

15 oktober
Lisa Röstlund
Konsulterna – en vårdsatsning som blev en skandal
Gästvärd: Maths Isacson
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

29 oktober
Susanne Ek Rundblom
Hur planeras ett sjukhusbygge? Reflektioner mot bakgrund av Akademiska sjukhusets stora utbyggnad.
Gästvärd: Jan Fagius
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

12 november

Tisdagsföreläsning utgår på grund av Senioruniversitetets 40-årsjubileum.
Lokal: Universitetsaulan Kl. 13.00

26 november
Lena Kåreland
Barn- och ungdomslitteraturens nobelpris. Om ALMA – Astrid Lindgrens Memorial Award.
Gästvärd: Ingrid Åberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

10 december
Göran Cars
Kiruna – att flytta en stad.
Gästvärd: Gunnel Forsberg
Lokal: Missionskyrkans kyrksal, S:t Olofsgatan 40 Kl. 13.15

Presentation av tisdagsföreläsare hösten 2019


Riccardo Bommarco är professor i lantbruksentomologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han deltar i utvecklingen av hållbara odlingssystem i jordbruket. Han forskar på insekters och växters ekologi med fokus på ekosystemtjänster som påverkar våra skördar, till exempel biologisk kontroll av skadegörare och pollinering av våra blommande grödor. Han har bland annat deltagit i skrivandet av en omfattande global rapport om pollinatörer och polli- nering: The assessment report on pollinators, pollination and food production, IPBES 2016. Detta var den första rapporten från IPBES, en kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som upprättades av världens regeringar år 2012.

Michael Tjernström började som prognosmeteorolog vid svenska flygvapnet, men lämnade officersbanan och disputerade 1988 i meteorologi, vid Uppsala universitet. Han blev professor i Uppsala 2000 men är sedan 2001 professor i gränsskiktsmeteorologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsområde är inriktat mot fenomen i atmosfären närmast jordytan som turbulens, energiutbyte och betydelsen av moln. Ett specialintresse är klimatprocesser i Arktis där uppvärmningen är den snabbaste på jorden, 2-4 gånger snabbare än jordens medeltemperatur. Han har bland annat deltagit i flera forskningsexpeditioner på den svenska forskningsisbrytaren Oden. Tjernström kommer att tala om hur vi kan förstå förändringar i klimatet och om förväntade framtidsscenarier, men också beröra olika samhällsaspekter som påverkas av den globala uppvärmningen. Tonvikten blir på själva klimatet och hur klimatproblemet skall förstås från ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv.

Annika Berg är docent i idéhistoria, tidigare verksam i Uppsala, nu vid institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hennes forskningsinriktning är medicinhistoria sedd ur social, kulturell och politisk synvinkel. Nyligen utkom hennes bok De samhällsbesvärliga - förhandlingar om psykopati och kverulans i 1930- och 40-talens Sverige. Som framgår av föreläsningsrubriken kommer hon att belysa dessa kontroversiella begrepp under en avgränsad tidsperiod men också reflektera över dem ur mera tidlösa aspekter. Kan vissa personlighetsdrag medföra ett samhällsproblem?

Lisa Röstlund är reporter på Dagens Nyheter. Hon har gjort flera uppmärksammade reportage och publicerade i våras tillsammans med Anna Gustafsson en bok om hur ett nytt vårdkoncept, Värdebaserad vård, säljs in på tre universitetssjukhus i Sverige av det amerikanska bolaget Boston Consulting Group. På Karolinska sjukhuset omsätts det till priset av skenande kostnader, flykt av personal och ökade vårdköer. Att befintliga strukturer slås sönder och klinikerna upplöses har starkt bidragit till dagens kaos på sjukhuset. Lisa Röstlund har även granskat hedersförtrycket i Sverige och nominerades 2018 till Stora journalistpriset.

Susanne Ek Rundblom är statsvetare från Uppsala universitet som de senaste tio åren arbetat med sjukhusbyggnationer ur olika perspektiv. Hon är idag en- hetschef och programledare för FAS* programkontor vilket driver Akademiska sjukhusets större om- och nybyggnationsprojekt som det nya ”ingång 100/101” samt renovering av ”ingång 70”. Föreläsningen kommer att belysa komplexiteten i planering av vårdlokaler i en tid då den medicinska utvecklingen är snabb samtidigt som större byggprojekt tar lång tid. Vilka utmaningar innebär detta för Akademiska och vilka erfarenheter och lärdomar har vi dragit hitintills?
* Framtidens Akademiska

Lena Kåreland är litteraturvetare och professor em. i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori. Hennes främsta forskningsområde är barn- och ungdomslitteratur, där hennes studier främst har varit litteratursociologiskt och feministiskt inriktade. Bland annat har hon skrivit om Lennart Hellsings författarskap, En sång för att leva bättre (2002) och Tove Janssons bilderböcker, Livsvandring i tre akter (tillsammans med Barbro Werkmäster, 1994). Hon har vidare studerat modernismen i barnlitteraturen, samspelet mellan barn- och vuxenlitteraturen och kvinnliga författare, verksam- ma vid sekelskiftet 1900. Fransk litteratur och kultur är ett annat område som Kåreland ägnar sig åt och här kan nämnas biografin över George Sand, Älska det är allt (2014). Hon är med i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset), instiftat 2002 av svenska regeringen och i redaktionsgruppen för en kommande svensk barnlitteraturhistoria.

Göran Cars är professor i samhällsbyggnad vid KTH och ansvarig för planeringen för flytten av Kiruna. Han har en lång erfarenhet av samhällsplaneringsfrågor såväl som forskare och lärare som i samverkan med kommuner och byggföretag. Hans professionella intresse är riktat mot stadsutveckling och samspelet mellan stadsplanering och stadsliv. Detta intresse inkluderar frågor om förhandlingar som metod för beslutsfattande och förutsättningar att utveckla värdeskapande processer. Han är medlem av Ingenjörsvetenskapsakademien och Nätverket för värdeskapande stadsbyggande. Föredraget tar utgångspunkt i frågan om hur man gör när man ska flytta en stad, något som aldrig skett på detta sätt tidigare. Till problembilden hör också att det är bråttom och att det finns starkt uttalade önskemål om att bygga en stad som blir en förebild i enlighet med vår tids förutsättningar och värderingar.

Programändringar

Arne Jarriks föreläsning 15 oktober utgår men kommer att ges tisdag 21 januari 2020. Den ersätts med en föreläsning av Lisa Röstlund med titeln:
Konsulterna – en vårdsatsning som blev en skandal
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
Gå in under Anmälan - Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Vi skickar ibland ut påminnelser och information om resor med restplatser via E-post.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmastero@ousu.se

2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 11 oktober 2019 11:55