Tisdagsföreläsningar våren 2021

Samtliga föreläsningar filmas i Missionskyrkans kyrksal. På grund av rådande pandemi kan inga åhörare tillåtas delta. 

Tisdagsföreläsningarna filmas så att Senioruniversitetets medlemmar kan titta på dem på www.usu.se. Filmen läggs ut någon dag efter föreläsningen och ligger kvar under två veckor. Gå in på Mina sidor, se Filmer i vänsterspalten.

Tisdagsföreläsningsfilmerna är fritt tillgängliga för de medlemmar som har betalt årsavgiften. 


26 jan. Torbjörn Ebenhard
Utarmning av biologisk mångfald – vad betyder det för människans överlevnad?
Presentatör Eva Willén

9 febr. Mats Nylinder
Vatten-, ång- och vinddrivna sågar. Viktiga steg mot Sveriges industrialisering.
Presentatör Bo Höistad

23 febr. Gunhild Rosqvist

När isen smälter – utmaningar för miljö och människa.
Presentatör Gunnel Forsberg

9 mars Alexandra Waluszewski
Antibiotika – i tjänst och otjänst hos djur och människor.
Presentatör Maths Isacson

16 mars OBS datum David Thurfjell
Gud bevare oss för religion. Kristen och muslimsk sekularitet.
Presentatör Ingrid Åberg

6 april Boel Godner
Integrationen i Södertälje efter högt flyktingmottagande.
Presentatör Gunnel Forsberg

20 april Torbjörn Åkerstedt
Sömnen – rekreerande, livsviktig, men stundom problemfylld.
Presentatör Jan Fagius

4 maj Svante Pääbo
Neandertalarna och vi – lärdomar från evolutionär genetik.
Presentatör Jan Fagius


Presentation av tisdagsföreläsare våren 2021


Torbjörn Ebenhard är disputerad i zoologi med ekologisk inriktning vid Uppsala universitet. Han tjänstgör nu som forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald på SLU där han har en forskningsverksamhet inriktad på bevarande och hållbart nyttjande av biodiversitet. Han medverkar i Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och i Sveriges förhandlingsdelegationer till konventionen om biologisk mångfald (CBD) och den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES). Han är även ledamot av Världsnaturfonden WWF:s styrelse.

Mats Nylinder, professor emeritus, har studerat statistik vid Stockholms universitet, forest engineering vid University of New Brunswick i Kanada och till jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Han utnämndes till professor 1983 vid institutionen för virkeslära vid SLU. Forskningen har främst varit inriktad mot skogsråvarans värdering och förädling. Detta har inneburit kunskap om trädens egenskaper och hur dessa kan beaktas i förädlingsledet. Många projekt har inneburit samarbete och nära kontakt med skogsbruket, sågverks- och massaindustrin. Han har varit huvudförfattare till flera läroböcker och är ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Gunhild Rosqvist är professor i geografi vid Stockholms universitet och har varit föreståndare för Tarfala forskningsstation i 16 år. Hennes forskning rör effekter av klimatförändringar i alpina och polära miljöer. Hon intresserar sig särskilt för hur snabba förändringar i klimatet ger långsiktig påverkan på miljö och lokalsamhällen, inte minst ändrade förutsättningar för renskötsel och turism. Föreläsningen kommer att handla om effekter av väder och snöförändringar på natur och kultur i norra Sverige.

Alexandra Waluszewski är professor i företagsekonomi verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet. Hennes forskning rör relationen mellan teknik, vetenskap och industriell förnyelse. Hon har genomfört studier på detta tema inom ’life science’, skogs- och stålrelaterade näringar, samt studier av forsknings- och innovationspolicy. För närvarande är hon engagerad i problemet med antibiotikaresistens, inklusive utveckling av nya antibiotika och användningen av antibiotika i djurbaserad matproduktion. Hennes presentation tar upp frågan om varför djur för matproduktion står för majoriteten av världens antibiotikakonsumtion och varför producenter i ett fåtal länder, bland annat Sverige, lyckats bryta detta mönster.

David Thurfjell är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Ett av hans forskningsområden handlar om sekulariseringen i Sverige och framväxten av de tvehågsna attityder gentemot religion, som präglar den svenska majoritetskulturen (Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen, 2015). Ett särdrag som framkommer i hans intervjuer med postkristna majoritetssvenskar är en tillvändhet till naturen som en plats för existentiella djuperfarenheter (Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion, 2020). Thurfjell studerar också svenskar med muslimsk familjebakgrund och jämför hur man i denna religiösa tradition hanterar frågan om sekularitet jämfört med svenskar med luthersk kristen familjebakgrund.

Boel Godner
är kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje kommun sedan 2011 och ett välkänt namn inom den politiska sfären. Hon har stor erfarenhet av att leda kommunen som under flera decennier haft ett extremt högt flyktingmottagande och som varje dag hanterar segregationens effekter. Hennes engagemang för migrationsfrågor har till stor del präglat hennes politiska karriär. Hon har länge kämpat aktivt för att avskaffa Lagen om eget boende (EBO-lagen). Förutom rollen som kommunstyrelseordförande är hon ordförande i Telge AB, Söderenergi AB och SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag). Hon är också ledamot i styrelsen för SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Migrationsverkets insynsråd. År 2018 utsågs hon till årets politiker av Dagens Opinion.

Torbjörn Åkerstedt är sömnforskare, senior professor vid Karolinska Institutet, tidigare föreståndare för Stressforskningsinstitutet, ett kunskapscentrum inom området stress och hälsa vid Stockholms universitet. Han leder en forskningsgrupp som studerar sömnens mekanismer och dess roll för fysisk och psykisk återhämtning, sömnstörningar och deras orsaker och konsekvenser för hälsan. Han mottog 2017 Lars Salvius-priset, som delas ut till "personer som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation”.

Professor Svante Pääbo inledde sin forskarkarriär vid Uppsala Universitet och disputerade här 1986. Via forskning vid bl a University of California, Berkeley och Ludwig-Maximilians-universitetet i München landade han i Leipzig, där han från 1997 var med om att bygga upp Max Planck-institutet för evolutionär antropologi. Han är också professor vid universitetet i Leipzig. Han är en av grundarna av paleogenetiken, dvs studiet av DNA från sedan länge döda organismer. Hans forskning har av tidskriften Science två gånger placerats på tio-i-topplistan över årets forskningsresultat i världen, år 2005 som etta, 2006 som tvåa.

Programändringar


 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 24 januari 2021 20:50