Uppsala Pensionärsuniversitet 1985-1989

ur UPU rapport nr 1

Margit Persson:

MINA ÅR MED UPPSALA PENSIONÄRSUNIVERSITET (1985-1989)

Pensionärsuniversitetet är enligt §§ l och 2 i dess stadgar en studieorganisation och föreningens ändamål är sålunda att anordna studiecirklar, studiebesök, studieresor och föreläsningar m m och att hålla kontakt med liknande organisationer inom och utom landet.

När jag bläddrar genom de sista fyra, fem årens Informationsblad för att få en överblick av vad som har tilldragit sig i föreningen under den tid jag fungerat som ordförande, kan jag inte finna annat än att vi följt stadgarna.

Studiecirkelverksamheten startade redan 1979 med fyra cirklar och alla fungerar fortfarande. Hösten 1989 är antalet utökat till sjutton. Det finns cirklar i religion, språk, historia, konsthistoria, samhällsfrågor, lyrik, musik, naturiakttagelser etc. Ämnet för studierna har växlat under åren liksom ledarna. En av cirklarna, Norrlandscirkeln, har hunnit utge 5 kompendier med 30 uppsatser. Kurt Sennefelt har under många år skött kontakterna med Kursverksamheten och sett till att cirklarna fungerat enligt gällande föreskrifter.

I vissa ämnen har stående föreläsningsserier organiserats under längre eller kortare tid, främst i konsthistoria (Zeitler) och historia (Myrdal). En serie i livsmedelsfrågor fungerade under en tid med olika föreläsare, bl a professorerna Bengt von Hofsten och Gerda Nilsson.

Månadsmötena, första eller andra tisdagen i månaden, har blivit allt mer välbesökta, t o m så välbesökta att lokalfrågan blivit ett problem, inte minst för värdinnan som skall se till att alla får det kaffe som enligt majoritetens önskemål inleder mötena.

Som föredragshållare har styrelsen lyckats förvärva åtskilliga av Uppsalas lärda män och kvinnor och andra kulturpersonligheter. Bland dem som föreläst finner man fd rektorerna vid Uppsala universitet Torgny Segerstedt och Martin H:son Holmdahl som talade för en talrik och begeistrad publik, liksom långt tidigare nuvarande rektor Stig Strömholm som vägledde oss i det senromerska Gallien.

Många intresserade lyssnare hade förstås också landshövding Ragnar Edenman och chefredaktör Lennart Hirschfeldt när de talade om hur det är att vara landshövding, respektive om Upsala Nya Tidnings upprinnelse.

Prof Sten Carlsson engagerade oss i frågan om Svea rikes uppkomst och vid ett tillfälle hörde vi rektor Allan Parkman beskriva Fjellstedtska skolans historia.

Riksdagsman Sture Korpås tog oss med ut i stora världen, i SIDA- arbetet. Öyvind Sjöholm har ledsagat oss på färder till Jerusalem, Britta Stendahl till USA och Bengt-Thure Molander till Paris.

Nils Brage Nordlander har gett oss inblickar i landstingets arbete och Alvar Nelson har låtit oss veta hur straffen bestäms. Ett angeläget inlägg i samhällsdebatten gjorde Lars Tornstam när han avlivade Myter om åldrandet. Det gav anledning till många funderingar man och man emellan.

Högtidsstunder har vi haft med representanter för de sköna konsterna, med Kerstin Meyer och Carl Rune Larsson och skådespelar-Gudfadern i Himlaspelet, Nils Gustafsson.

Många andra experter på olika områden har ställt upp och engagerat oss i skilda frågor. Av intresse inte minst för pensionärer är frågor som berör hälsan och professorerna Ivar Werner och Gunnar Ström har utan pekpinnar gett oss goda råd som vi föresatt oss att följa.

Representanter för naturvetenskaperna har inte varit så många. Så mycket bättre minns vi Carl-Olof Jacobson och Nanny Fröman och i höst välkomnar vi Yngve Domar och Nils Fries. Det påstås att “åldras är att växa” och nog har väl månadsmötenas samlade visdomar kunnat bidra till medlemmarnas växt och utveckling.

Lika lärorika och intressanta som föreläsningarna har många studiebesök och studieresor varit. Till de mest minnesrika och uppskattade hör konstresan till Skagen med Rudolf Zeitler som guide. Han gjorde också besöket i Sigtuna och Venngarn till en bestående upplevelse. Stockholm har väl annars varit det vanligaste resmålet och det är nu svårt att hitta på något som vi inte utnyttjat. Rusning efter biljetter har det blivit när våra energiska teaterchefer lyckats skaffa platser till föreställningar av Carmen eller Lohengrin för att ta några exempel. Eller när man erbjudit guidning på Ulriksdalsteatern med Kjerstin Dellert. Drottningholm och ett antal museer har vi besökt liksom Katharinastiftelsen med Margit Sahlin.

Men inte bara Stockholm har lockat utan också andra platser värda att besöka som Sala, Leufsta Bruk och olika Upplandskyrkor, de senare med Carl-Otto Nordström som ciceron.

Självfallet har också Uppsalas sevärdheter studerats under sakkunnig ledning, Domkyrkan med dess skattkammare, universitetshuset med dess konst- och myntsamlingar, Gustavianum, Carolina, Biomedicum etc. De kulturhistoriska vandringarna på Gamla kyrkogården har rönt ett stort intresse. Även besöken på Uppsalas banker lockade en intresserad skara.

Det ligger mycket frivilligt arbete bakom dessa resor och studiebesök. Ledande och sammanhållande kraft under många år har varit Gunnel Österberg. En nyckelroll i dessa sammanhang spelar föreningens kassör, den outtröttliga Vera Skolnik, men efterhand som verksamheten växt har även många andra medhjälpare och ersättare slutit upp i arbetet.

Enligt stadgarna skall föreningen vinnlägga sig om kontakt med liknande organisationer inom och utom landet. Ett omfattande samarbete har vi haft med Västeråsföreningen genom besök och återbesök då vi studerat respektive städers sevärdheter. Vi har också deltagit i samlingar och kurser som anordnats av Göteborgsföreningen som nu räknar även den cirka 700 medlemmar. En gång har vi besökt Helsingfors för att sammanträffa med PU-medlemmar i Finland och vi har fått återbesök av grundaren av Helsingfors äldreuniversitet, prof Anna-Liisa Sysiharju.

Sedan några år bildar de olika svenska föreningarna ett samverkansråd som består av ordförandena eller deras ersättare i respektive pensionärsuniversitet och de träffas två gånger om året för att utbyta erfarenheter och rapportera om aktiviteter och framtidsplaner.

En faktor som i hög grad bidragit till att utveckla föreningens image inåt och utåt och att förmedla nödvändig information om våra aktiviteter är föreningens informationsblad som vid 10-årsjubileet hunnit utkomma med 90 nummer. Informationsbladet har också i hög grad bidragit till att främja sammanhållningen mellan föreningens medlemmar. Redaktionskommittens outtröttliga arbete kan ej nog värdesättas.

Rulla till toppen