Uppsala Pensionärsuniversitet 2004-2009

ur USU rapport nr 10

Maj Aldskogius: FEM ÅR MED UPPSALA SENIORUNIVERSITET 

Uppsala Pensionärsuniversitet firade 25-årsjubileum hösten 2004. Året därpå ändrades förening­ens namn till Uppsala Senioruniversitet (USU) och inte bara pensionärer utan alla som fyllt 58 år har nu rätt till medlemskap i föreningen. Ragnar Bergling har varit föreningens ordförande 2002 – 2006, Maj Aldskogius 2006 – 2009 och Kersti Ullenhag valdes till ordförande i mars 2009.

Den senaste femårsperioden har varit en mycket expansiv tid i föreningens historia. Antalet medlemmar har ökat med 14 % för att i slutet av år 2008 uppgå till ca 1890. Medelåldern var samma år cirka 75 år. Det som utvecklats mest under perioden är föreläsningsserier, studiecirklar och resor, men även organisationen. Hur vissa delar av verksamheten har utvecklats under åren 2004-2009 framgår av särskilda avsnitt i denna rapport. Det gäller tisdags- föreläsningar, föreläsnings- serier och studiecirklar samt USU:s internationella verksamhet.

Med den snabba utveckling som skett har styrelsen sett som nödvändigt att göra vissa organisatoriska förändringar. Styrelsens egen sammansättning har dock inte förändrats. Den omfattar fortfarande sju personer plus två suppleanter. De utses av årsmötet tillsammans med två ordinarie revisorer plus en suppleant och en valberedning på tre personer.

För fem år sedan hade det dåvarande Pensionärsuniversitet en Arbetsgrupp, som skrevs med stort A, och som skötte det löpande arbetet på UPU:s expedition. Det fanns också två referensgrupper. Referensgruppen för månadsföreläsningar hade då och har fortfarande fem medlemmar. Ragnar Bergling var ordförande i den gruppen 1996 – Ht 2006 och Johnny Andersson är ordförande fr.o.m. våren 2007. I realiteten har det länge anordnats en föreläsning var 14:e dag och därför ändrades namnet till “Tisdagsföreläsningar” hösten 2007. Referensgruppen för serier och cirklar omfattade år 2004 nio medlemmar inklusive de båda studieledarna. Dessutom fanns då en internationell grupp, en rapportseriekommitté, en webbmaster och två trafiksäker- hetsombud. Alla dessa finns fortfarande kvar.

Arbetsgruppen med stort A kallas sedan år 2007 för Sekretariatet. Gruppen är underställd styrelsen och omfattar cirka tio frivilliga som alltså sköter det löpande arbetet på USU:s expedition. Gruppen har hand om medlemsregistret och anmälningar till serier, cirklar och resor och svarar för den dagliga kontakten med USU:s medlemmar. Till sekretariatet har också fr.o.m. år 2005 knutits USU:s datoransvarige Bertil Eriksson och webbmaster Jens Danielsson.

När Arbetsgruppen bytte namn till Sekretariat kunde USU kalla alla andra grupper som redan var inrättade för arbetsgrupper. Dessutom inrättades ett par nya så att det nu år 2009 finns åtta olika arbetsgrupper. Totalt är nu nära 60 frivilliga engagerade i USU:s administration. Endast ordförandena i arbets- grupperna tillsätts av styrelsen, men styrelsen har beslutat att det inom gruppen också ska utses en vice ordförande och en sekreterare, alternativt kan arbetsgruppen ha ett rullande schema för sekreterarsysslan. Gruppernas arbete rapporteras kontinuerligt på varje styrelsesammanträde av antingen en styrelsemedlem eller av ordföranden i gruppen som adjungeras till samman- trädet. Alla funktionärer som ingår i någon grupp träffas numera en gång per år till ett samråd, där USU:s organisation diskuteras.

Den grupp som styrelsen ansåg det vara viktigast att utvidga var arbetsgruppen för serier och cirklar. Flera personer i styrelsen engagerade sig också i nominerandet av lämpliga personer som skulle kunna tillföra gruppen nya idéer. Arbetsgruppen leddes 1998 – 2004 av Carl Nordling, under våren 2005 av Ragnar Bergling och leds från hösten 2006 av Birgitta Hedman. Den har nu hela 24 medlemmar i ställer för tidigare nio, vilket innebär att olika delgrupper har kunnat bildas. De svarar för att utveckla serier och cirklar inom olika del- områden av verksamheten, vilket har inneburit en väsentlig ökning av utbudet av serier och cirklar de senaste åren. Kostnaden för en serie eller cirkel har varierat mellan 300-600 kr per termin beroende på timantalet. Lokaler för verksamheten hyrs av Missionskyrkan, Uppsala universitet, Folkuniversitetet och Uppsala kommun (tidigare på Dragarbrunnsgatan 15, men numera på Storgatan 11).

Under år 2008 inrättades en ny arbetsgrupp för AV (audio-visuella) frågor. Sven Lundström har ansvarat för gruppen under dess första år men ansvaret har nu förts över till Maj Aldskogius. Många föreläsare använder i dag PowerPoint-presentation via dator och dataprojektor och för alla föreläsningsserier bör alla talare använda en huvudmikrofon (“Head-set”) från vilket ljudet också förs ut i en ljudslinga. Gruppen har till uppgift att se till att en person som behärskar denna tekniska utrustning ska finnas närvarande vid varje föreläsning och ska kontinuerligt anordna utbildning för dessa assistenter.

USU:s styrelse har ansett det vara viktigt att dokumentera innehållet i verksamheten. I början av 2000-talet var Ragnar Bergling den drivande kraften bakom startandet av en rapportserie och Maj och Hans Aldskogius utsågs till redaktörer. Senare utvidgades gruppen till en redaktionskommitté där även Ragnar Bergling och Birgitta och Rune Hedman ingår. I USU:s rapportserie ingår hittills tre rapporter med artiklar som speglar verksamheten åren 1979 – 1989, 1989 – 1994 och hela 25-årsperioden 1979 – 2004, men i synnerhet 1994 – 2004. Där ingår också föreliggande rapport. I serien finns också dokumentation av arbetet inom några studiecirklar; bland tidigare rapporter kan nämnas “Anhörigvård och anhörigstöd i Uppsala”, “Vad hände egentligen den tid vi själva var unga”, “Att bli och vara pensionär” samt från 2006 “Färöarna” (se avsnitt 5.6). I serien ingår också ett par rapporter från endagsseminarier, bl.a. från USU:s 25-årsjubileum hösten 2004.

Medlemsbladet har varit mycket viktigt för att sprida information om USU:s verksamhet till alla våra medlemmar. På senare år har dock allt fler medlemmar också utnyttjat vår webbplats eller fått information om nyheter via UNT:s Föreningsnytt (“alltid på en måndag”). Medlemsbladet kommer ut med fem nummer per år. I två av dessa nummer trycks programkatalogen, sedan ett par år tillbaka på färgat papper som en bilaga mitt i bladet, som det numera går att riva ut och använda separat. Styrelsen har ansett det befogat att satsa litet mera resurser på Medlemsbladet, som under de senaste åren fått en ny framsida och väsentligt fler färgbilder.

Inbetalningsblanketten för årsavgiften (200 kr) häftades in i Medlemsbladet för första gången hösten 2008. Då ändrades också adresseringsförfarandet så att medlemmarnas adresser nu trycks direkt på Medlemsbladet. Alla medlemmar får numera ett eget exemplar medan tidigare ett par på samma adress fick dela på ett. Medlemsbladets redaktion utsågs tidigare av årsmötet men vid årsmötet år 2007 ändrades stadgarna så att även den arbetsgruppen numera är underställd styrelsen, som endast utser en ordförande. I hela tio år var Sven Lundström ordförande. Han efterträddes år 2008 av Barbro Posse.

USU har länge haft en egen webbplats på Internet. Till och med år 2008 sköttes den av Bengteric Ronne och därefter har Jens Danielsson varit USU:s webb- master. Då utsågs också en särskild webbredaktion som har arbetat med webbplatsens innehåll och utseende, vilket bl.a. medfört att startsidan fått en ny utformning. “Hemsidan” innehåller numera också blänkare om kommande aktiviteter och nyheter. Programändringar införs löpande och hela Medlemsbladet förs in på webbplatsen. Där finns också möjlighet att hämta de blanketter som serie- och cirkelledare behöver för sin administration och utrymme för att lägga in kursmaterial, rekommenderad litteratur etc. Viss information finns också på engelska och kortfattade presentationer på tyska och franska. Fr.o.m. hösten 2007 har gruppens arbetsområde utökats till att omfatta även IT-teknik för hela USU och gruppen kallas därför WebbIT. Till gruppen har också under 2008 knutits USU:s bildarkiv med Olof Wallenius som ansvarig. För närvarande testas olika möjligheter att lägga ut hela bildarkivet på USU:s webbplats.

USU:s sekretariat har i många år självständigt skött administrationen av resor och studiebesök (se vidare bilaga 6). Den verksamheten omfattar olika studiebesök i Uppsalatrakten och ett stort antal endagsresor till teatrar, operor och konserter, i de flesta fall till Stockholm men även till Gävle, Västerås och Norrköping. Under det senaste året även till Heby Folkets Hus där man visar direktsända operaföreställningar från Metropolitan i New York. Antalet längre resor har också ökat väsentligt, oftast är de förberedda genom en studiecirkel (Färöarna), en föreläsningsserie (Gotland) eller ett seminarium (Skagen, Berlin och Egypten). Allt fler föreläsningsserier planeras nu att avslutas med en resa. Aktuella resmål är Helsingfors, Paris, Rom och Estland. Under år 2008 inrättades därför en arbetsgrupp för resor och studiebesök, som leds av Maj Aldskogius, och som har till uppgift att samordna resorna tidsmässigt och tillsammans med sekretariatet svara för administrationen av dem. Det är också flera studiecirklar som på eget initiativ själva anordnat resor för den egna cirkelns medlemmar. Det startade redan år 2002 då en cirkel i spanska anordnade en resa till Torredembarra nära Barcelona. Senare har en av USU:s cirklar i franska två gånger varit i Paris och en cirkel i latin planerar en resa till Rom i september 2009. Sådana mycket lovvärda initiativ kompletterar reseutbudet för alla våra medlemmar.

USU:s styrelse har länge diskuterat och i början av år 2009 fattat beslut om stöd till funktionärer samt täckning av vissa kostnader förenade med deras verksamhet. Huvudprincipen är att USU så långt det är möjligt ska erbjuda möjligheter för funktionärer att under vissa förutsättningar fritt delta i serier och cirklar. Det material och de resebiljetter som USU:s funktionärer behöver för att deras verksamhet ska kunna bedrivas ska också ställas till förfogande. Inför varje läsår tas dokumentet “USU:s organisation och funktionärer” fram. Där framgår vilka som tillhör gruppen “funktionärer”. Alla som arbetar som funktionärer förutsätts ha en egen hemdator, skrivare och internetuppkoppling.

Uppsala Senioruniversitet har under alla år haft ett mycket gott samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala. Formella avtal finns för samarbetet t.ex. beträffande lokaler. Sedan år 2008 har två överläggningar hållits per år med representanter för USU:s styrelse och Folkuniversitetet, den ena i slutet av våren rörande administration och den andra i slutet av hösten rörande avtal och ekonomi. USU:s medlemmar har numera 10 % rabatt på Folkuniversitetets kurser vilket framgår av vår katalog.

Vid det dåvarande Pensionärsuniversitetets 25-årsjubleum framfördes hyllningar bl.a. från Folkuniversitetet, vars gåva var en utfästelse att under fem år ställa ett årligt stipendiebelopp på 7 500 kr till UPU:s förfogande. UPU:s resp. USU:s styrelse har delat ut dessa stipendier till Molly Ekman (2004 års stipendium utdelat 2005), Gunnar Tibell (2008), Anna-Greta Lönsjö (2006), Elisabeth Liljedahl (2007) och Ingrid Melin (2008). Styrelsen har vidare avsatt ytterligare fem gånger 10 000 kr till stipendier att utdelas varje år fr.o.m. år 2009.

Styrelsen har under tidigare verksamhetsår kallat fem personer till hedersmedlemmar: Anne Walder, Robert Myrdal, Margit Persson, Åke Vinterbäck, Rudolf Zeitler och Julia Holmquist. Styrelsen har på förslag från Johnny Andersson antagit dokumentet “Kriterier för kallande av hedersmedlem i Senioruniversitetet”. Vid 25-årsjubileet hösten 2004 installerades ytterligare sex hedersmedlemmar: Sven Alin, Brita Arbman, Teddy Brunius, Lisbet Forsberg, Bengteric Ronne och Annastina Sekunde. Våren 2009 utsågs Karl Gustafsson, en mycket aktiv 102-årig cirkel­ deltagare, till hedersmedlem (se bilaga l).

Nya idéer för utveckling av verksamheten ger kontakterna med såväl Sveriges övriga senior/pensionärsuniversitet som med våra utländska kontakter. Senioruniversitetet i Ulm i Tyskland hade våren 2008 anordnat ett seminarium med titeln “Manager for Virtual Learning Projects in Senior Education in Europe”. USU representerades av Björn Odin som därefter föreslog att USU skulle satsa på följande tre utvecklings- områden:

a) Digital läskunnighet (genom samverkan med kommunen och fortsatt utveckling av USU:s egna kurser)

b) Pedagogisk funktion (fortbildning och stöd för tekniskt intresserade lärare i PowerPoint och utveckling av distanskurser)

c) Social funktion (digitala mötesplatser och försök med någon grupp som inte kan nås med traditionella insatser). Styrelsen har som ett första led i detta arbete i en skrivelse till Uppsala kommun hösten 2008 förslagit att ett internetkafé för pensionärer inrättas i Uppsala, förslagsvis i “Pensionärernas hus” på Storgatan 11. Kommunens dataansvariga skulle där få till uppgift att under ett par timmar varje vecka, och inom ramen för sin tjänst, hjälpa pensionärer att skaffa sig elementär digital läskunnighet. Förslaget bereds nu av Äldrenämnden i Uppsala kommun.

I Sverige kan seniorer delta i reguljära universitetskurser, något som inte är möjligt i de flesta andra länder. I USU:s program informerar vi om denna möjlighet. Med ett allt mer ökande antal seniorer som lever allt längre kan säkerligen Senioruniversitetet se fram emot att i framtiden spela en allt viktigare roll, både för seniorernas intellektuella stimulans och för deras behov av sociala kontakter. Hittills har verksamheten kunnat administreras med hjälp av frivilliga krafter. Framtiden får utvisa om det kommer att vara möjligt på längre sikt.

Rulla till toppen