UPU rapport nr 7

Uppsala Pensionärsuniversitet 25 år 1979–2004


Ladda ner som pdf-fil


Rapporten på 100 sidor togs fram till jubileumsfestligheterna den 9 oktober. Redaktionskommittén bestod av Maj Aldskogius, Hans Aldskogius, Ragnar Bergling, Birgitta Hedman och Rune Hedman. Ett 25-tal personer inom PU har medverkat som författare eller genom att ta fram underlagsmaterial. Även om PUs tidigare historia finns med som en bakgrund, är det de senaste tio åren, 1994–2004, som står i fokus.

Vår nuvarande ordförande, Ragnar Bergling, inleder med en överblick av PUs historia med särskild hänsyn till viktiga strategiska beslut beträffande verksamhetens inriktning, relationerna till andra pensionärs-universitet och framtiden för PU i ett samhälle med allt fler äldre.
I ett kapitel beskrivs medlemskadern och verksamheten i en serie tabeller och diagram.

Huvuddelen av rapporten utgörs av översikter av de föreläsningsserier och studiecirklar som givits under de senaste tio åren. Efter kortare inledningar om de allmänna dragen i utvecklingen av föreläsningsserierna följer bidrag av föreläsarna eller organisatörerna av de olika serierna: musik- och konsthistoria, Upplands historia, psalm och andlig visa, forskning och framsteg i biologi och fysik, energi–hälsa–miljö, samt trädgårdskonstens historia.
På motsvarande sätt ges en allmän översikt av studiecirkelverksamheten inom olika ämnesområden: religionsvetenskap och psykologi, konst, litteratur och musik, språk, liv och samhälle, matematik och naturvetenskap, samt datorkunskap. Därefter följer några exempel på hur arbetet bedrivits i bl.a. cirklar om filosofi, om att bli och vara pensionär, om akvarellmåleri och i skrivarstugan. En mindre enkätundersökning om varför vi deltar i just PUs studiecirklar redovisas också.
 
PUs internationella kontakter och hur de utvecklats redovisas i ett kapitel och under rubriken PUs administration finner man bidrag om Arbetsgruppens mångsidiga verksamhet, om datoriseringen av arbetet på kansliet och om Medlemsbladets utveckling.
 
Skriften avslutas med en fyllig bilagedel på c:a 25 sidor avseende tiden 1994-2004. Här finns förteckningar över medlemmar i styrelsen och andra organ och över funktionärer av olika slag. Här finns också listor över samtliga föredragshållare och föredragens rubriker i såväl månadsföreläsningarna som vissa andra serier, en förteckning över samtliga studiecirklar samt listor över resor och studiebesök.
 
Rapporten har nr 7 i Uppsala Pensionärsuniversitets rapportserie. Den finns tillgänglig på PUs kansli. Pris 60 kr porto.
 Flitig som humlan söker USU-medlemmen ny kunskap

Kontakt


Har du bytt adress eller E-postadress?
På Mina sidor så kan du ändra uppgifterna själv.
Via  E-post skickar vi akut väsentlig information om verksamheten, om ändringar av aktiviteter och annat, till alla eller berörda grupper.

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss klicka här.

Webbmaster: Lars-Olov Johansson webbmaster(at)usu.se

    Vi samverkar med
 
2013 © Uppsala Senioruniversitet
Senast uppdaterad: 23 januari 2018 12:26