Nivåskala för språkstudier

Senioruniversitetets modell för språkstudier bygger på Europarådets nivåskala i Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Gör gärna Folkuniversitetets test av språknivå, speciellt de delar som gäller muntlig kommunikation och läsförståelse: www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/Spraktest/.

Nivåskalan beskriver fem olika färdigheter; hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet i sex olika nivåer, A1, A2, B1, B2, C1 och C2. För att avgöra på vilken nivå man ligger finns en självbedömningstablå. I den beskriver så kallade deskriptorer färdigheterna för varje nivå genom påståenden som börjar med Jag kan…

Om du uppnått målen för en viss nivå ska du följa en kurs på nästa nivå. Vid osäkerhet om val av lämplig nivå kan respektive cirkelledare kontaktas. För cirklar som latin, som inte längre talas, kan nivåskalan inte tillämpas.

Vid Uppsala Senioruniversitet läggs tonvikten på muntlig kommunikation och läsförståelse.

Nivå A1
Jag har inga eller mycket ringa förkunskaper när jag börjar i cirkeln. När jag går vidare till nästa nivå har jag uppnått följande färdigheter.
• Jag kan förstå vanliga ord och fraser när språket talas tydligt, och om de är hämtade från enkla och konkreta vardagssituationer.
•Jag kan delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor om välbekanta ämnen.
•Jag kan muntligt beskriva till exempel var jag bor och personer jag känner.
• Jag kan förstå vanliga ord och mycket enkla meningar, till exempel på anslag och affischer.
• Jag kan skriva korta enkla meningar, till exempel vykort.

Nivå A2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå vad som sägs i beskrivningar av vardagen – hem, mat, shopping, kommunikationer och väderlek.
• Jag kan presentera mig själv, min familj och andra människor och berätta om och beskriva händelser i vardagslivet.
• Jag kan förstå informationen till exempel i annonser, prospekt, menyer och tidtabeller.
• Jag kan läsa enkla berättelser.
• Jag kan skriva enkla meddelanden och brev.

Nivå B1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå A2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå innehållet i tydligt tal om för mig välkända ämnen.
• Jag kan återberätta något jag läst eller hört.
• Jag kan ta aktiv del i en diskussion om välbekanta ämnen.
• Jag kan läsa och tillgodogöra mig artiklar och litterära texter skrivna på ett någorlunda lätt språk.
• Jag kan skriva personliga brev och sammanhängande texter om egna intresseområden.

Nivå B2
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B1 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå det mesta av innehållet i längre muntliga framställningar om välbekanta ämnen och nöjaktigt förstå det som sägs i nyheter i radio och tv.
• Jag kan relativt detaljerat återberätta en historia.
• Jag kan aktivt delta i en diskussion och kan förklara och försvara mina åsikter.
• Jag kan läsa och förstå sakprosatexter och skönlitteratur på en inte alltför avancerad nivå.
• Jag kan skriva sammanhängande texter inom mina intresseområden.

Nivå C1
Jag har när jag börjar en cirkel på denna nivå de färdigheter som beskrivs i nivå B2 och kommer att uppnå följande färdigheter.
• Jag kan förstå olika typer av framställningar även om språket talas snabbt och med viss dialektal färgning och jag kan utan större ansträngning förstå TV-program och filmer.
• Jag kan tala utan att tydligt söka efter ord och uttryck i egna framställningar, samtal och diskussioner.
• Jag kan läsa och förstå långa och komplexa texter, såväl sakprosa som skönlitteratur.
• Jag kan skriva recensioner av litterära verk, artiklar och film.

Nivå C2
Jag kommer att uppnå följande färdigheter.
Jag har inga svårigheter att förstå allt talat språk, vare sig i direktkontakt eller via radio och TV och deltar lätt i avancerade diskussioner. Jag kan skriva komplex text i passande stil.

Rulla till toppen