Aktiviteter inom internationell verksamhet

Internationella utbyten

USUs utbytesresor syftar till att ge en djupare inblick i hur våra europeiska pensionärsvänner lever. Vi bor därför om möjligt hemma hos varandra och planerar gemensamt vissa måltider och utflykter. En utbytesgrupp bör inte överstiga tio personer. En vecka inklusive resdagar har blivit norm för resornas längd.

Aktuella utbyten

2023 De planerade utbytena med Bratislava, Slovakien och Chester, England är tyvärr inställda.

Genomförda utbyten

2009-2010 Groningen, Nederländerna
2010-2011 Hamburg, Tyskland
2011-2011 Dresden, Tyskland
2012-2012 Alicante, Spanien
2013-2013 Orleans, Frankrike
2014-2015 Fetcham, Storbritannien
2016 Reykjavik, Island
2018-2018 Vannes, Frankrike
2018-2018 Lignano, Italien 

2022-2022 Hamburg, Tyskland

Projekt

EU-projekt, Senior’s Learning in the Digital Society (SeLiD)

Det EU-finansierade EFOS*-projektet Senior’s Learning in the Digital Society (SeLiD) startades senhösten 2019 tillsammans med sju andra europeiska senioruniversitet**. Dess syfte är att undersöka om och hur man ska kunna bidra till att seniorer inte hamnar vid sidan om den digitala utvecklingen. Projektet var ursprungligen tvåårigt, men har på grund av pandemin förlängts med ett halvår till och med våren 2022.

Under år 2020 distribuerades tre enkäter till USU-medlemmar i syfte att kartlägga behoven av utbildning och stöd inom det digitala området. Den första enkäten delades ut vid en av USUs tisdagsföreläsningar (Tisdagsenkäten). En liknande enkätundersökning genomfördes vid samtliga senioruniversitet som ingår i projektet. Under hösten samma år skickades dels en enkät per post till de medlemmar som ej hade någon mejladress i vårt medlemsregister (Brevenkäten) och dels sändes elektroniskt en enkät till lärarna och deltagarna i de studiecirklar som gavs på distans hösten 2020 (Cirkelenkäten). (Se Medlemsbladet nr 3 april 2021.)

Svarsfrekvensen var i samtliga fall god. Nästan alla som svarade på Tisdagsenkäten uppgav att de hade universitetsutbildning. 40 % såg inte några hinder för sitt datoranvändande. Sammanfattningsvis var de svarande i hög grad inne i det digitala samhället.

Nästan hälften av dem som svarade på Brevenkäten sa sig ha nytta av olika digitala tjänster, men mer än en tredjedel kände ett utanförskap och oro eller olust inför den digitala utvecklingen.

Cirkelenkäten visade att deltagarna hade få tekniska svårigheter att delta och i de fall de förekom var de snart överkomna. Många uttryckte fördelar med digitala cirklar jämfört med att vara på plats, till exempel bättre hörbarhet och att slippa ta sig till en lokal. Å andra sidan ansåg en klar majoritet att den sociala samvaron i cirklarna är viktig. I en sammanvägd bedömning av hörbarhet, dialog, lärande och bekvämlighet föredrog två tredjedelar av deltagarna träffar i lokal.

Med resultatet från dessa enkäter som bakgrund har vi under 2021 tillsammans med SeniorNet genomfört tre kurser i Iphone-användning. Före kursstart kontaktade läraren intresserade för att göra en bedömning av nivån på deras kunskaper. Utgångspunkten har varit att de enligt en skala ska befinna sig på nivån ”Helt utanförskap” eller ”Visst utanförskap” (se Medlemsbladet nr 2 april 2021). Utvärderingen av kurserna har varit mycket positiv. Deltagarna vittnade om att de lärt sig mycket och, inte minst viktigt, att de också fått ökat mod när det gäller att hantera sina mobiler.

Våren 2022 har samtliga sju deltagande europeiska senioruniversitet skrivit en gemensam projektredovisning. USU har bland annat redovisat vad som krävs för att få fler seniorer att vilja ta del av den digitala utvecklingen. Detta ställer dock krav inte bara på individen utan även på till exempel organisationers och myndigheters digitala tjänster, som många gånger visat sig vara mycket svåra, ibland till och med omöjliga att förstå och hantera. För att läsa slutrapporten gå in på https://selid.efos-europa.eu och klicka på ”Results”.

* European Foundation for Older Students at the Universities (EFOS)  
** Senioruniversiteten i Alicante (Spanien), Bratislava (Slovakien), Brno (Tjeckien), Dresden (Tyskland), Chemnitz (Tyskland), Magdeburg (Tyskland) och Wroclaw (Polen)

Edu-Sen-Net-projektet, avslutat

Det EU-finansierade projektet Educational Senior Network (Edu-Sen-Net) , i vilket Internationella arbetsgruppen deltog 2014-2017 är avslutat. Se Utbildning på äldre dagar, hemsidans Arkiv, Rapporter. 

Rulla till toppen